Refine your search

Your search returned 29 results from 114205 records.

รายงานผลการศึกษาวิจัย(คู่มือ) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานในพื้นที่ระดับตำบล / โดย สาธิต ภิรมย์ไชย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ มหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

by สาธิต ภิรมย์ไชย | สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. สถาบันดำรงราชานุภาพ. กลุ่มงานพัฒนา.ยุทธศาสตร์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2543Other title: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานในพื้นที่ระดับตำบล.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 354.3 ส642ร 2543 (1). :

การพัฒนาแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยด้วยหลักการ Benchmarking / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Call number: วจ 378.593 ม246ร 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.593 ม246ร 2549 (1). :

การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออก = Ecotourism management of the Eastern region national parks : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สมชาย เดชะพรหมพันธุ์, ภัทราพร สร้อยทอง.

by สมชาย เตชะพรหมพันธุ์ | ภัทราพร สร้อยทอง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2545Other title: Ecotourism management of the Eastern region national parks.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 333.78 ส239ค 2545 (1). :

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ / ปวารณา อัจฉริยบุตร,จิราพร ประสารการและขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ

by ปวารณา อัจฉริยบุตร | จิราพร ประสารการ | ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 646.72 ป493ร 2549 (1). :

ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า : อันดามัน จุดยืนผลิตภัณฑ์และแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (ภูเก็ต พังงาและกระบี่) / เทิดชาย ช่วยบำรุง.

by เทิดชาย ช่วยบำรุง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 338.4791 ท711ถ 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550Other title: อันดามัน จุดยืนผลิตภัณฑ์และแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (ภูเก็ต พังงาและกระบี่). | จุดยืนผลิตภัณฑ์และแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (ภูเก็ต พังงาและกระบี่)..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 338.4791 ท711ถ 2550 (2). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 338.4791 ท711ถ 2550 (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง / ระพีพรรณ ท่องห่อ...[และคนอื่นๆ.]

by ระพีพรรณ ท่องห่อ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2551]Other title: การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 338.4791 ร451 2551 (1). :

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของขาวบ้านในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งโดยองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีโครงการอันดามัน (ARR) = Encouragement of local people's participation in coastal rehabilitation through non-goverment organizations : a case study in Andaman Project / บำเพ็ญ เขียวหวาน

by บำเพ็ญ เขียวหวาน.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR), [ม.ป.ป.]Other title: Encouragement of local people's participation in coastal rehabilitation through non-goverment organizations : a case study in andaman project..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 333.9164 บ298ก (2). :

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ กรณีพื้นที่ศึกษา : จังหวัดระยอง / สุจริต คูณธนกุลวงศ์...[และคนอื่นๆ.]

by สุจริต คูณธนกุลวงศ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 333.91 ก494 2552 (1). :

งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่ 2 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเกษตร / อารันต์ พัฒโนทัย, บรรณาธิการ.

by อารันต์ พัฒโนทัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551Other title: การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเกษตร..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 330.9593 ง319 2551 (1). :

รายงานฉบับสมบูรณ์ (เล่มที่ 1/10) โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; คณะทำงาน เกรียงศักดิ์ ศรีสุข, หัวหน้าโครงการ.

by มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เกรียงศักดิ์ ศรีสุข.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2551Other title: โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 2512 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 553.79 ม246ร 2551 (1).

รายงานฉบับสมบูรณ์ (เล่มที่ 10/10) โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล : ชุดคู่มือการปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาล คู่มือ ทบ ฐ 1000-2550 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [คณะทำงาน เกรียงศักดิ์ ศรีสุข หัวหน้าโครงการ, สมชัย วงศ์สวัสดิ์...และคนอื่น ๆ]

by มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เกรียงศักดิ์ ศรีสุข.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2551Other title: โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล : ชุดคู่มือการปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาล คู่มือ ทบ ฐ 1000-2550 | ชุดคู่มือการปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาล คู่มือ ทบ ฐ 1000-2550.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 553.79 ม246ร 2551 (1). :

รายงานฉบับสมบูรณ์ (เล่มที่ 9/10) โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล : ชุดคู่มือการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือ ทบ อ 1000-1550 ถึง 7000-2550 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [คณะทำงาน เกรียงศักดิ์ ศรีสุข หัวหน้าโครงการ, สมชัย วงศ์สวัสดิ์...และคนอื่นๆ]

by มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เกรียงศักดิ์ ศรีสุข.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2551Other title: โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล : ชุดคู่มือการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือ ทบ อ 1000-1550 ถึง 7000-2550 | ชุดคู่มือการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือ ทบ อ 1000-1550 ถึง 7000-2550.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 553.79 ม246ร 2551 (1). :

รายงานฉบับสมบูรณ์ (เล่มที่ 8/10) โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะสำรวจ และพัฒนาบ่อน้ำบาดาล : ชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล มาตรฐาน ทบ อ 1000-2550 และ 6000-2550 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [คณะทำงาน เกรียงศักดิ์ ศรีสุข หัวหน้าโครงการ, สมชัย วงศ์สวัสดิ์...และคนอื่น ๆ].

by มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เกรียงศักดิ์ ศรีสุข.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2551Other title: โครงการจัดทำมาตรฐานการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล : ชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล มาตรฐาน ทบ อ 1000-2550 และ 6000-2550 | ชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล มาตรฐาน ทบ อ 1000-2550 และ 6000-2550.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 553.79 ม246ร 2551 (1). :

เสียงจากประชาชน การต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีร้องเรียน 2545-2550 : และบทเรียนการตวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า / สุนี ไชยรส และศยามล ไกยูรวงศ์, บรรณาธิการ.

by สุนี ไชยรส | ศยามล ไกยูรวงศ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 323.46 ส948 2551 (1). :

การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการรถโดยสาร / สยาม อรุณศรีมรกต

by สยาม อรุณศรีมรกต.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 388.322 ส319ก 2551 (1). :

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / ชลัช จงสืบพันธุ์...[และคนอื่นๆ].

by ชลัช จงสืบพันธุ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Other title: ความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 352.264 ร451 2551 (1). :

ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2553 / กรมทรัพยากรน้ำ

by กรมทรัพยากรน้ำ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรน้ำ, 2553Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 333.91 ก169ผ 2553 (1). :

รายงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน / เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์...[และคนอื่นๆ].

by เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554Other title: รูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 3339 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 364.1555 ร451 2554 (1).

การศึกษาวิจัยเพื่อขยายผลสู่สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / วรเดช จันทรศร...[และคนอื่น ๆ].

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Call number: วจ 330.9593 ก522 2551 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 330.9593 ก522 2551 (1).

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาการจัดการตลาดชุมชนคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร / ศิริจันทร์ ศิริปทุมานันท์

by ศิริจันทร์ ศิริปทุมานันท์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2555Other title: โครงการวิจัยการพัฒนาการจัดการตลาดชุมชนคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 658.802 ศ449ร 2555 (1). :