Refine your search

Your search returned 22 results from 114250 records.

แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 1 -8 = Theory and practice in Educational administration / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: 371.2 ม246น 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540Other title: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา | Theory and practice in Educational administration..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 371.2 ม246น 2540 (5).

แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 9 -15 = Theory and practice in Educational administration / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: 371.2 ม246น 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540Other title: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา | Theory and practice in Educational administration..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 371.2 ม246น 2540 (6).

แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา / ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้

by กรมป่าไม้. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้.

Call number: 363.68 ผ932 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 363.68 ผ932 2543 (1).

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านทักษะการจัดการ / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ | พันธณีย์ วิหคโต | สุดาวรรณ เครือพานิช | จันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ | กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ.

Call number: 370.1524 ก218ก 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.1524 ก218ก 2542 (1).

แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กรมป่าไม้.

by กรมป่าไม้. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้.

Call number: 333.78 ก169ผ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม., [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.78 ก169ผ (1).

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน / ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

by ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.

Call number: 307.14 ณ423ค 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 ณ423ค 2548 (2).

แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา / ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้

by กรมป่าไม้. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้.

Call number: 363.68 ผ932 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 363.68 ผ932 2543 (1).

โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม : ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 354.309593 ก218ค 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 354.309593 ก218ค 2549 (2).

รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทยปี 2548 / กรมควบคุมมลพิษ

by กรมควบคุมมลพิษ.

Call number: 304.28 ก169ร 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2550Other title: สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทยปี 2548.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 304.28 ก169ร 2550 (2).

ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า : อันดามัน จุดยืนผลิตภัณฑ์และแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (ภูเก็ต พังงาและกระบี่) / เทิดชาย ช่วยบำรุง.

by เทิดชาย ช่วยบำรุง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 338.4791 ท711ถ 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550Other title: อันดามัน จุดยืนผลิตภัณฑ์และแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (ภูเก็ต พังงาและกระบี่). | จุดยืนผลิตภัณฑ์และแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (ภูเก็ต พังงาและกระบี่)..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 338.4791 ท711ถ 2550 (1). :

แม่น้ำ สิทธิ และเขื่อน บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน / เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ

Call number: 333.913 ม881 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.913 ม881 2551 (1).

รากฐานพลังงานไทย / ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์

by ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์.

Call number: 333.79 ป619ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551Availability: No items available : Checked out (1).

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ = Nationan research project management / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 001.4 ส691ร 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครนายก : มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ, 2552Other title: Nationan research project management.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 001.4 ส691ร 2552 (2).

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คู่มือสำหรับนักบริหารงานท้องถิ่นในยุคใหม่ / วีระศักดิ์ เครือเทพ

by วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Call number: 352.1409593 ว849ก 2554 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 352.1409593 ว849ก 2554 (1).

บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติน้ำท่วมและการจัดการศูนย์พักพิง / สมเดช นิลพันธุ์...[และคนอื่นๆ].

by สมเดช นิลพันธุ์.

Call number: 363.3493 บ128 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 363.3493 บ128 2555 (1).

ปูมตำนานงานระบายน้ำสยามราชธานี / สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

by สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร | สำนักการะบายน้ำ กรุงเทพมหานคร.

Call number: 333.911 ส691ป 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557Availability: Items available for loan: ศูนย์สระยายโสม ศูนย์สระยายโสมCall number: 333.911 ส691ป 2557 (2), สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.911 ส691ป 2557 (1).

กระบวนการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน / ณรัชข์อร ศรีทอง

by ณรัชข์อร ศรีทอง.

Call number: 307.14 ณ249ก 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 ณ249ก 2558 (2).