Refine your search

Your search returned 48 results from 114250 records.

แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 1 -8 = Theory and practice in Educational administration / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: 371.2 ม246น 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540Other title: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา | Theory and practice in Educational administration..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 371.2 ม246น 2540 (5).

แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 9 -15 = Theory and practice in Educational administration / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: 371.2 ม246น 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540Other title: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา | Theory and practice in Educational administration..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 371.2 ม246น 2540 (6).

เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย = Agricultural market and Thai economy หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: 633 ส747อ 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2534-Other title: ตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 633 ส747อ 2534 (4).

เอกสารการสอนชุดวิชาตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย = Agricultural market and Thai economyหน่วยที่ 8-15/ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: 633 ส747อต 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2534-Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 633 ส747อต 2534 (4).

สร้างตัวในต่างแดน : บทเรียนเศรษฐี 3 ชุด / นิมิตร วัฒนาวารินทร์.

by นิมิตร วัฒนาวารินทร์.

Call number: 658.8707 น633ส 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.8707 น633ส 2545 (2).

แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา / ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้

by กรมป่าไม้. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้.

Call number: 363.68 ผ932 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 363.68 ผ932 2543 (1).

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านทักษะการจัดการ / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ | พันธณีย์ วิหคโต | สุดาวรรณ เครือพานิช | จันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ | กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ.

Call number: 370.1524 ก218ก 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.1524 ก218ก 2542 (1).

แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กรมป่าไม้.

by กรมป่าไม้. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้.

Call number: 333.78 ก169ผ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม., [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.78 ก169ผ (1).

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน / ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

by ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.

Call number: 307.14 ณ423ค 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 ณ423ค 2548 (2).

นวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานแห่งสหัสวรรษ = Technology innovation for opertion managrment / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

by ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Call number: 658.4063 ศ812น 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.4063 ศ812น 2548 (2).

ธุรกิจร้านกาแฟสด / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: 658.022 ส181ธ 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงเพิ่มเติมMaterial type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658.022 ส181ธ 2548 (2).

แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา / ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้

by กรมป่าไม้. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. ส่วนทรัพยากรที่ดินและป่าไม้.

Call number: 363.68 ผ932 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 363.68 ผ932 2543 (1).

I 5 พลวัตนวัตกรรม = Intelligence, integration, intellectual property, investment, infrastructure / ปรีดา ยังสุขสถาพร, บรรณาธิการ

by ปรีดา ยังสุขสถาพร.

Call number: 608.7593 อ999 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549Other title: Intelligence, integration, intellectual property, investment, infrastructure.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 608.7593 อ999 2549 (7).

แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา = Theory and practice in Educational administration หน่วยที่ 5-8 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: 371.2 ม246นท 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 371.2 ม246นท 2536 (1).

โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม : ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 354.309593 ก218ค 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 354.309593 ก218ค 2549 (2).

รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทยปี 2548 / กรมควบคุมมลพิษ

by กรมควบคุมมลพิษ.

Call number: 304.28 ก169ร 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2550Other title: สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทยปี 2548.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 304.28 ก169ร 2550 (2).

ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า : อันดามัน จุดยืนผลิตภัณฑ์และแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (ภูเก็ต พังงาและกระบี่) / เทิดชาย ช่วยบำรุง.

by เทิดชาย ช่วยบำรุง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 338.4791 ท711ถ 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550Other title: อันดามัน จุดยืนผลิตภัณฑ์และแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (ภูเก็ต พังงาและกระบี่). | จุดยืนผลิตภัณฑ์และแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (ภูเก็ต พังงาและกระบี่)..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 338.4791 ท711ถ 2550 (1). :

แม่น้ำ สิทธิ และเขื่อน บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน / เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ

Call number: 333.913 ม881 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.913 ม881 2551 (1).

งาน พลังกลุ่ม และความสุข : แนวทางการบริหารแบบพุทธสำหรับองค์กรเปลี่ยนแปลงสังคม / ปรีดา เรืองวิชาธร

by ปรีดา เรืองวิชาธร.

Call number: 658 ป471ง 2551 Edition: พิมพ์คร้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2551Other title: แนวทางการบริหารแบบพุทธสำหรับองค์กรเปลี่ยนแปลงสังคม.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658 ป471ง 2551 (1).