Refine your search

Your search returned 63 results from 114250 records.

การจัดการสารธารณสุขในชุมชน = Community in public health management / จีระศักดิ์ เจริญพันธ์

by จีระศักดิ์ เจริญพันธ์.

Call number: 362.12 จ571ก 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : โครงการตำราคณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553Other title: Community in public health management.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 362.12 จ571ก 2553 (1).

รายงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน / เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์...[และคนอื่นๆ].

by เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554Other title: รูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 3339 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 364.1555 ร451 2554 (1).

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คู่มือสำหรับนักบริหารงานท้องถิ่นในยุคใหม่ / วีระศักดิ์ เครือเทพ

by วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Call number: 352.1409593 ว849ก 2554 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 352.1409593 ว849ก 2554 (1).

บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติน้ำท่วมและการจัดการศูนย์พักพิง / สมเดช นิลพันธุ์...[และคนอื่นๆ].

by สมเดช นิลพันธุ์.

Call number: 363.3493 บ128 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 363.3493 บ128 2555 (1).

ประสิทธิผลในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช / คนึง สันธานเดชา

by คนึง สันธานเดชา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2554Dissertation note: สารนิพนธ์ (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2554 Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 สารนิพนธ์Call number: สร 338.4791 ค142ป 2554 (1).

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุ่มหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค์) จังหวัดสมุทรสาคร / สุภาณี อินทน์จันทร์

by สุภาณี อินทน์จันทร์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2555Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2555 Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 338.642 ส837ก 2555 (1).

ปูมตำนานงานระบายน้ำสยามราชธานี / สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

by สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร | สำนักการะบายน้ำ กรุงเทพมหานคร.

Call number: 333.911 ส691ป 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557Availability: Items available for loan: ศูนย์สระยายโสม ศูนย์สระยายโสมCall number: 333.911 ส691ป 2557 (2), สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.911 ส691ป 2557 (1).

แผนงานโครงการการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร = Promoting the potential of Hi-value tourism industry and hi-value destination / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่นๆ]

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

Call number: วจ 338.4791 ผ931 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), [2558]Other title: Promoting the potential of Hi-value tourism industry and hi-value destination.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 338.4791 ผ931 (1). :

กระบวนการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน / ณรัชข์อร ศรีทอง

by ณรัชข์อร ศรีทอง.

Call number: 307.14 ณ249ก 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 307.14 ณ249ก 2558 (2).

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย / เขียนและเรียบเรียงโดย สุจริต คูณธนกุลวงศ์.

by สุจริต คูณธนกุลวงศ์ | ศศิธร สรรพ่อค้า | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์. หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ.

Call number: 333.911 ส749ก 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.911 ส749ก 2558 (1).

การจัดการมุมมองนักบริหาร : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต = Management perspectives for managers : past present and future / จุฑา เทียนไทย

by จุฑา เทียนไทย.

Call number: 658 จ621ก 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560Other title: Management perspectives for managers : past present and future.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 658 จ621ก 2560 (2).

รัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน / จามะรี เชียงทอง, ผู้ช่วยวิจัย: พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง และ วรชาติ มอแปล

by จามะรี เชียงทอง | พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง | วรชาติ มอแปล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 327 จ313ร 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560Availability: Items available for loan: ศูนย์สระยายโสม ศูนย์สระยายโสมCall number: 327 จ313ร 2560 (1).

ชาวนาพันธุ์ใหม่กับการวินิจฉัยระบบองค์กร / วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ

by วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ.

Call number: 630.68 ว152ช 2562 Material type: Article Article; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 630.68 ว152ช 2562 (1).

รายงานการวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า = อารยา เกียรติก้อง Application of geoinformation technology for the development of tourism routes on the original course of the Chao Phrata River /

by อารยา เกียรติก้อง | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563Other title: Application of geoinformation technology for the development of tourism routes on the original course of the Chao Phrata River .Online access: ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือรายงานการวิจัยCall number: วจ 915.9311 อ653ก 2563 (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเทียวผู้พิกาลทางการเคลื่อนไหว = ประพัฒน์ เขียวประภัสสร,นุชรา แสวงสุข Guidelines for the development of personnel potential for tourism for tourists with physical disabilities /

by ประพัฒน์ เขียวประภัสสร | นุชรา แสวงสุข.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563Other title: Guidelines for the development of personnel potential for tourism for tourists with physical disabilities.Online access: ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือรายงานการวิจัยCall number: วจ 361.614 ป314ร 2563 (1).

สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย : การผลิตบุคลากร / สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 379.593 ส226 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2558-Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: 379.593 ส226 2558 (1).

คู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ / ผู้เรียบเรียง จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ; นัยนา แย้มสาขา, บรรณาธิการ

by จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ | นัยนา แย้มสาขา [บรรณาธิการ] | กรมศิลปากร.

Call number: 025.171 จ623ค 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: 025.171 จ623ค 2550 (1).

กาแฟพารวย / [บรรณาธิการ: กอบชัย ชอัมพงษ์]

by กอบชัย ชอัมพงษ์ [บรรณาธิการ].

Call number: 647.95 ก433 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย, [2548]Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: 647.95 ก433 2548 (1).