วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสกลนคร. - กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2543 - [288] หน้า: ภาพประกอบ ; 31 ซม.

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542.

บรรรณานุกรม.

9744192801


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระราชกรณียกิจ.


วัฒนธรรมไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ศิลปกรรม--สกลนคร
บุคคลดีเด่น--สกลนคร
เอกลักษณ์ของชาติ


สกลนคร--ประวัติศาสตร์

อ 306.09593 / ว394 2543