จามะรี เชียงทอง

รัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน / จามะรี เชียงทอง, ผู้ช่วยวิจัย: พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง และ วรชาติ มอแปล - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 - xvi, 243 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ชม.

9786163981615 : 300 บาท


ความมั่นคงชายแดน--การจัดการ--ไทย
ศาสนากับการเมือง
ป่าไม้และการป่าไม้
ความไร้สัญชาติ
กลุ่มชาติพันธุ์


ไทย--ปัญหาชายแดน--พม่า
พม่า--ปัญหาชายแดน--ไทย

327 / จ313ร 2560