000 02774nam a2200349 a 4500
001 vtls000071608
003 MTX
005 20190508144453.0
008 080109s2549 th a 000 0 tha d
020 _a9749377427 :
_cอภินันทนาการ.
039 9 _a201808212128
_bVLOAD
_c201601220900
_dchumphu
_c201502181432
_dVLOAD
_c200809021451
_dchumphu
_y200801091338
_zVirtuacat03
082 0 4 _a342.085
_bค123ค 2549
110 2 _aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
_94810
245 1 0 _aคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำขอของประธานสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา :
_bกรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย /
_cคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, วารุณี เจนาคม.
246 3 _aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา.
246 3 _aกรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
_c2549
300 _a362 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c29 ซม.
610 2 4 _aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
_94810
650 4 _aสิทธิมนุษยชน
_zไทย.
650 4 _aสิทธิของพลเมือง
_zไทย.
650 4 _aโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย.
651 4 _aไทย
_xภาวะสังคม.
_91228
700 0 _aสุนี ไชยรส
700 0 _aวารุณี เจนาคม
710 2 _aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
040 _aBSRU
901 _aPub Ad.
940 _a211859
942 _c1
999 _c62623
_d62623