000 01601nam a22002417a 4500
999 _c107445
_d107445
008 190529b2561 th a|||| |||| 00| 0 tha d
020 _a9789740337249 :
_c180
082 0 4 _a435
_bว267ว 2561 ล.1
100 0 _aวรรณา แสงอร่ามเรือง
245 1 0 _aไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 =
_bDeutsche Grammatik band 1 /
_cวรรณา แสงอร่ามเรือง
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 16
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2561
300 _a301 หน้า ;
_c26 ซม.
500 _aชนิดของคำ : คำนามและคำนำหน้านาม -- คำสรรพนาม -- คำกริยา -- คำคุณศัพท์ -- คำบุพบท -- ประโยค : ชนิดของประโยค -- องค์ประกอบของประโยค -- การปฏิเสธ
504 _aบรรณานุกรม
650 4 _aภาษาเยอรมัน
_xไวยากรณ์
_93931
710 2 _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน.
_aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาตะวันตก.
900 _a19/10/07
901 _anew_oct19
940 _a277940 ล.1
940 _a277941 ล.1, ฉ.2
942 _2ddc
_c1