000 02398nam a2200325ua#4500
001 vtls000120237
003 MTX
005 20190508155009.0
008 180827s2561 th a 001 0 tha d
020 _a9789740337805 :
_c220
039 9 _a201810110919
_bchompoonuch
_c201810101321
_dchompoonuch
_c201810101030
_dchompoonuch
_c201809141120
_dsirirat
_y201808271011
_zchumphu
082 0 4 _a370.117
_bฐ349ร 2561
100 0 _aฐิติมดี อาพัทธนานนท์
245 1 0 _aโรงเรียนหลากวัฒนธรรม นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม /
_cฐิติมดี อาพัทธนานนท์
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2561
300 _a217 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c21 ซม.
504 _aบรรณานุกรมและดัชนี
505 2 _aแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม -- ทฤษฎีการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม -- การเรียนการสอน กิจกรรม และกฎระเบียบของโรงเรียน -- แบบเรียนกับความเป็นพหุวัฒนธรรม -- นักเรียนต่างด้าวในโรงเรียนไทย -- การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
650 4 _aการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
650 4 _aการศึกษาแบบวัฒนธรรม
_xไทย
650 4 _aพหุวัฒนธรรมนิยม
650 4 _aพหุวัฒนธรรมนิยม
_xไทย
040 _aBSRU
901 _aEduc.
901 _anew_oct18
940 _a274308
940 _a274309 ฉ.2
942 _c1
999 _c105255
_d105255