000 02318nam a2200349ua#4500
001 vtls000118521
003 MTX
005 20190508154952.0
008 180119s2560 th a 001 0 tha d
020 _a9789740335702 :
_c250 บาท
039 9 _a201808220027
_bVLOAD
_c201803130842
_dchompoonuch
_c201802211445
_dsirirat
_c201802020952
_dchumphu
_y201801191126
_zchumphu
082 0 4 _a363.728
_bพ978ก 2560
100 0 _aไพบูลย์ แจ่มพงษ์
245 1 0 _aการจัดการขยะมูลฝอย /
_cไพบูลย์ แจ่มพงษ์ และศิวพันธุ์ ชูอินทร์
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2560
300 _a[14], 205 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c26 ซม.
504 _aบรรณานุกรมและดัชนี
505 2 _aความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย -- องค์ประกอบและคุณสมบัติของขยะมูลฝอย -- การสำรวจและวิเคราะห์ขยะมูลฝอย -- การจัดการขยะมูลฝอย -- การบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย -- ผลกระทบจากขยะมูลฝอย -- การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย -- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
650 4 _aขยะ
_xการจัดการ
650 4 _aขยะ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
650 4 _aการกำจัดขยะ
650 4 _aของเสียอันตราย
_xการจัดการ
650 4 _aการใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
700 0 _aศิวพันธุ์ ชูอินทร์
040 _aBSRU
901 _aSoci.
901 _anew_mar18
940 _a272496
940 _a272497 ฉ.2
942 _c1
999 _c103856
_d103856