Refine your search

Your search returned 15 results from 110692 records.

รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2543 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 330.9593 ธ241ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ธ241ร 2543 (1).

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2545 และแนวโน้มปี 2546 / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ธ152ส 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : ธนาคาร, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ธ152ส 2546 (1).

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสาน 2488 - 2544 / สุวิทย์ ธีรศาศวัต.

by สุวิทย์ ธีรศาศวัต.

Call number: 330.9593 ส881ป 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ส881ป 2546 (3).

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2544 และแนวโน้มปี 2545 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.95934 ธ122ส Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : ธนาคาร, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.95934 ธ122ส (1).

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550 / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 330.9593 ธ241ส 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : ธนาคาร, [2550?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ธ241ส 2550 (1).

การรับรู้และการทำความเข้าใจอดีต / ไชยันต์ รัชชกูล ... [และคนอื่นๆ]

by ไชยันต์ รัชชกูล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาประวัติศาสตร์.

Call number: 959.307 ก499 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 959.307 ก499 2549 (1).

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2549 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ธ241ร 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ธ241ร 2549 (1).

เอกสารประกอบการบรรยายสรุป หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Call number: 332.12 อ885 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 332.12 อ885 2551 (1).

เศรษฐกิจอีสานหลังมีทางรถไฟ (พ.ศ.2443-2488) / สุวิทย์ ธีรศาศวัต

by สุวิทย์ ธีรศาศวัต.

Call number: 330.9593 ส881ศ 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ส881ศ 2551 (1).

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The 2011 household socio-economic surver Northeastern region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 330.9593 ส691ก 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ : สำนักงาน, 2555Other title: The 2011 household socio-economic surver Northeastern region.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 330.9593 ส691ก 2555 (1). :

เศรษฐกิจในกำกับของสังคม : สถาบันสังคมกับเศรษฐกิจลุ่มน้ำอีสานและโขง / กนกวรรณ มะโนรมย์

by กนกวรรณ มะโนรมย์.

Call number: 338.9593 ก125ศ 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมภูมิอนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556Other title: สถาบันสังคมกับเศรษฐกิจลุ่มน้ำอีสานและโขง.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 338.9593 ก125ศ 2556 (2).

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนอีสานใต้ / สุริยา รักการศิลป์, บรรณาธิการ

by สุริยา รักการศิลป์.

Call number: 330.9593 ศ854 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ศ854 2558 (2).

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย = A regional economic history of Thailand / พอพันธ์ อุยยานนท์

by พอพันธ์ อุยยานนท์.

Call number: 330.9593 พ488ป 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558Other title: A regional economic history of Thailand.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 พ488ป 2558 (2).

เศรษฐกิจอีสาน พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง / พอพันธ์ อุยยานนท์

by พอพันธ์ อุยยานนท์.

Call number: 330.9593 พ488ศ 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรรืมหาวิทยาลัย, 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 พ488ศ 2560 (2).

พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย ค.ศ. 1931 - 2016 (พ.ศ. 2474-2559) / พิภู บุษบก

by พิภู บุษบก.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 330.9593 พ713พ 2560 (1). :