Your search returned 50 results from 109702 records. Subscribe to this search

|
อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง / ใจ อึ้งภากรณ์...[และคนอื่นๆ]

by สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.

Call number: 320.9593 อ612 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.9593 อ612 2544] (1).

Place hold Log in to add tags. Add to cart
การปฏิวัติของคณะ รสช.2534 กับประชาธิปไตย / บุญชนะ อัตถากร.

by บุญชนะ อัตถากร.

Call number: 303.64 บ422ก 2536 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตราจารย์ บุญชาย อัตถากรเพื่อการศึกษาและวิจัย , 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 303.64 บ422ก 2536] (1).

รัฐประหารเมืองไทย / วิทยากร เชียงกูล.

by วิทยากร เชียงกูล.

Call number: 320.9593 ว583ร 2535 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มีเดียโฟกัส, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.9593 ว583ร 2535] (2).

ปฏิวัติการศึกษาไทย

by พิทยา ว่องกุล.

Call number: 370.9593 ป139 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศ์, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 370.9593 ป139 2543] (3).

การปฏิวัติในประเทศไทย พ.ศ. 2231(ค.ศ. 1688) / หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย, บรรณาธิการ.

by มานิจ ชุมสาย, ม.ล | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี.

Call number: 320.9593 ก275 2535 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.9593 ก275 2535] (1).

สหภาพโซเวียต : การล่มสลายของอาณาจักร / โจนส์และจาเนโล, บรรณาธิการ.

by โจนส์และจาเนโล.

Call number: 320.947 จ891ส 2535 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2535Other title: การล่มสลายของอาณาจักร..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.947 จ891ส 2535] (1).

คู่มือการปฏิวัติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.

by โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.

Call number: 323 ก951ค 2517 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2517Availability: No items available

2475 การปฏิวัติสยาม = Revohution in Saim / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ; ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, รวบรวม.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

Call number: 959.3042 ช495ส 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2543Other title: Revohution in Saim.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 959.3042 ช495ส 2543] (2). Checked out (1).

คดีสภาปฏิวัติแห่งชาติ / ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร.

by ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร.

Call number: 303.64 ป418ค 2538 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 303.64 ป418ค 2538] (3).

ปฏิวัติ 2475 = 1932 Revolution in Siam / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

Call number: 959.3042 ช495ป 2547 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547Other title: 1932 Revolution in Siam..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 959.3042 ช495ป 2547] (2).

ไฟติ้งไชน่า / ค. ซีโมนอฟ ; อ. อารยะ, แปล.

by ซีโมนอฟ, ค | อ.อารยะ.

Call number: 320.951 ซ342ฟ 2547 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.951 ซ342ฟ 2547] (2).

การปฏิวัติครั้งสำคัญของโลก / บรรณาธิการ : วุฒิชัย มูลศิลป์ และโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.

by วุฒิชัย มูลศิลป์ | โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.

Call number: 321.09 ก470 2526 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2526Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 321.09 ก470 2526] (1).

เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475 / กุหลาบ สายประดิษฐ์

by กุหลาบ สายประดิษฐ์.

Call number: 320.9593 ก741บ 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.9593 ก741บ 2548] (2).

สืบต่อเจตนารมณ์ 24 มิถุนายน 2475 / สุพจน์ ด่านตระกูล

by สุพจน์ ด่านตระกูล.

Call number: 959.3042 ส826ส 2549 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 959.3042 ส826ส 2549] (2).

ย้อนรอยปฏิวัติ จากรัฐประหาร ก้าวสู่ปฏิรูป / มนตรี แสนสุข

by ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.

Call number: 320.9593 ป672ย 2550 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.9593 ป672ย 2550] (2).

รัฐประหาร 19 กันยา : รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / กองบรรณาธิการ, ธนาพล อิ๋วสกุล ... [และคนอื่นๆ]

by ธนาพล อิ๋วสกุล.

Call number: 320.9593 ร355 2550 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.9593 ร355 2550] (2).

แผนชิงชาติไทย : ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐ สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2491-2500) / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

by สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.

Call number: 320.9593 ส784ผ 2550 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 320.9593 ส784ผ 2550] (2).

โรมมหาจักรวรรดิโลกไม่ลืม : ตอน กบฏปฏิวัติยิวแห่งโรม = Ancient rome the rise and fall of an empire : rebellion [วีซีดี]/บริษัท เอสที แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น

by บริษัท เอสที แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น.

Call number: VCD 2127 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : เอสที แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น, 2550Other title: Ancient rome the rise and fall of an empire : rebellion.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: VCD 2127] (1).

จากปฏิวัติเขียวสู่พันธุวิศวกรรม : บทเรียนสำหรับอนาคตเกษตรกรรมไทย / วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ...[และคนอื่นๆ].

by วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

Call number: 630.9593 จ291 2551 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิชีววิถี, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 630.9593 จ291 2551] (2).

ขบก ร.ศ. 121 / เตช บุนนาค

by เตช บุนนาค.

Call number: 959.3072 ต674ข 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) [Call number: 959.3072 ต674ข 2551] (1).