Refine your search

Your search returned 89 results from 110477 records.

รายงานการศึกษาวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... : ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเพื่อการศึกษา / ไพรัช รัชยพงษ์, กฤษณะ ช่างกล่อม

by ไพรัช รัชยพงษ์ | กฤษณะ ช่างกล่อม.

Call number: 303.4833 พ987ร 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541Other title: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศแห่งชาติเพื่อการศึกษา.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 303.4833 พ987ร 2541 (1).

ฐานข้อมูลสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์จากอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 / ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: บศ 025.04 ศ814ฐ 2545 (2).

เทคโนโลยีสารสนเทศ = Information technology / ช่วงโชติ พันธุเวช.

by ช่วงโชติ พันธุเวช | สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.

Call number: 004 ช261ท 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542Other title: Information technology..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 ช261ท 2542 (1).

สารนิเทศทางธุรกิจ = Information for business / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์

by ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2545Other title: Information for business..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: บศ 020.068 ฉ179ส 2545 (21).

รายงานการวิจัยเรื่องการใช้สารนิเทศเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร / ภาวินี มูลทวี

by ภาวินี มูลทวี.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542Other title: การใช้สารนิเทศเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 025.5 ภ479 2542 (1). :

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ; ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์; วรรณา ศรีนนท์, บรรณาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ | ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ | วรรณา ศรีนนท์.

Call number: 342.59 ส691ค 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.59 ส691ค 2545 (1).

กรณีศึกษา Best practices : สารสนเทศศาสตร์และการวิเคราะห์ = Information and analysis / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Call number: 608.4038 ส181ก 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545Other title: สารสนเทศศาสตร์และการวิเคราะห์ | Information and analysis.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 608.4038 ส181ก 2545 (2).

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติในโรงเรียน / วีระ สุภากิจ

by วีระ สุภากิจ.

Call number: 658.4038011 ว842ร 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สุริยสาสน์, 2539Other title: Infomation systems management : from theory to practice in schools.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658.4038011 ว842ร 2539 (2).

ศึกษาการใช้ ความต้องการ เจตคติและปัญหาการใช้สารนิเทศของอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วันทนา พานุทัต

by วันทนา พานุทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531Dissertation note: วิทยานิพนธ์(กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531 Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 025.5 ว431ศ 2531 (1). :

ศัพท์ใหม่อธิบายโลกยุคข้อมูลข่างสาร = Dictionary of new words in the information age / วิทยากร เชียงกูล.

by วิทยากร เชียงกูล.

Call number: 413.1 ว583ศ 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539Other title: Dictionary of new words in the information age..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 413.1 ว583ศ 2539 (3).

สารสนเทศในบริบทสังคม / ประภาวดี สืบสนธิ์.

by ประภาวดี สืบสนธิ์ | กิ่งแก้ว อ่วมศรี | สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2543Other title: Selected issues in public policy.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: บศ 020.8 ป342ส 2543 (4).

สารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า / มหาวิทยาลัยบูรพา

by มหาวิทยาลัยบูรพา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: บศ 025.5 ม246ส 2543 (2).

พิชัยยุทธ์ธุรกิจไอที / ประสิทธิ์ ตินารักษ์

by ประสิทธิ์ ตินารักษ์.

Call number: 338.4735475 ป413พ 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 338.4735475 ป413พ 2538 (1).

บริการของห้องสมุด / จินตนา เกษรบัวขาว

by จินตนา เกษรบัวขาว | สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Call number: 025.5 จ482บ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กาญจนบุรี : โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 025.5 จ482บ 2542 (1).

การประชุมประจำปีครั้งที่ 16 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย = The 21st Annual Conference of the Board of Deans of Graduate School of Thailand และ : การสัมมนาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา ในศตวรรษที่ 21 = Academic Seminaron Information Technology for Graduate Studies in the 21st Century / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

by รายงานการสัมมนา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21: การประชุมประจำปีครั้งที่ 16 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 : 2542 : กรุงเทพฯ.

Call number: 003.54 ม256ร 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 003.54 ม256ร 2542 (1).

โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเตอร์เน็ต : คู่มือเรียนรู้คอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ = World computer, information and internet / วาสนา สุขกระสานติ.

by วาสนา สุขกระสานต์.

Call number: 004 ว491ล 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Other title: World computer, information and internet. | คู่มือเรียนรู้คอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 ว491ล 2545 (2).

การจัดการฐานข้อมูล = Database management / ไชยา ภาวะบุตร.

by ไชยา ภาวะบุตร.

Call number: 005.7406 ช942ก 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สกลนคร : โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสกลนคร , 2542Other title: Database management.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 005.7406 ช942ก 2542 (1).

บริการสื่อสารนิเทศกับการพัฒนาชนบท / สมจิต พรหมเทพ.

by สมจิต พรหมเทพ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: บศ 025.5 ส236บ 2542 (6).

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น / อารีย์ รังสิโยภาส

by อารีย์ รังสิโยภาส.

Call number: 020 อ662บ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 020 อ662บ 2542 (1).

สารนิเทศทางธุรกิจ / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์

by ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ | สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Call number: 020.068 ฉ179ส 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 020.068 ฉ179ส 2542 (9).