Refine your search

Your search returned 56 results from 112995 records.

รายงานการวิจัย วัฒนธรรมมอญพระประแดง : กรณีศึกษาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านการทำโลงมอญ พระประแดง สมุทรปราการ = Phrapradeang culture : Case study for folkhandicraft, How Mons' Coffins are made, Phrapradeang, Samutprakan / คณะผู้วิจัย สุพิศวง ธรรมพันทา และกฤช เจริญน้ำทองคำ

by สุพิศวง ธรรมพันทา | กฤช เจริญน้ำทองคำ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, [2545?]Other title: Phrapradeang culture : Case study for folkhandicraft, How Mons' Coffins are made, Phrapradeang.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 305.895919 ส832ร 2545 (1). :

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรปราการ

by กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงมหาดไทย.

Call number: อ 306.09593 ว394 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.09593 ว394 2542 (1). :

คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดสมุทรปราการ / กรมพัฒนาที่ดิน.

by กรมพัฒนาที่ดิน.

Call number: 333.76 ก169ค 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2541Other title: จังหวัดสมุทรปราการ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.76 ก169ค 2541 (1).

ที่รฤกเมืองโบราณ = Muang Boran : a nostalgic look.

Call number: อ 720.9593 ท534 2531 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2536Other title: Muang Boran : a nostalgic look..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 720.9593 ท534 2531 (1). :

วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีของสหภาพแรงงานเอกชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นาทศิริ กาญจนบูรณ์.

by นาทศิริ กาญจนบูรณ์ | สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2531Dissertation note: วิทยานิพนธ์ -- สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2531 Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 331.88 น465ว 2531 (1). :

โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการที่จัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (จังหวัดสมุทรปราการ) / จัดเตรียมโดย บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด.

by บริษัทพรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์.

Call number: 363.70623 ค961 2544 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 363.70623 ค961 2544 (2).

ดินไทย (Dinthai) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 [Electronic Resource] / กรมพัฒนาที่ดิน

by กรมพัฒนาที่ดิน.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 3432 (1).

มหัศจรรย์แผ่นดินริมอ่าวไทย / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษาและจีรภา สมบูรณ์สิน

by ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา | จีรภา สมบูรณ์สิน.

Call number: 915.9304 ศ491ม 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แปลน โมอิฟ, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 915.9304 ศ491ม 2548 (2). :

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภาสินี / สมศรี ลลิตชัยวศิน.

by สมศรี ลลิตชัยวศิน | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2549Dissertation note: ภาคนิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549 Other title: Percertions parents' toward education management of Pasinee kindergarten.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 ภาคนิพนธ์Call number: ภน 372.21 ส281ค 2549 (2).

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการอาหารกลางวันโดยใช้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนโรงเรียนสมุทรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 / บุษบา ชูแสง.

by บุษบา ชูแสง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549 Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 371.716 บ675ก 2549 (1).

การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสมุทรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 / จตรนต์ สายอุต.

by จตรนต์ สายอุต.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549Dissertation note: ภาคนิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549 Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 ภาคนิพนธ์Call number: ภน 371.2 จ134ก 2549 (1).

การศึกษาความต้องการในการพัฒนาของครู โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 / ลักษณ์กมล ศรีวชิราพิพัฒน์.

by ลักษณ์กมล ศรีวชิราพิพัฒน์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549Dissertation note: ภาคนิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549 Other title: A study of the needs in the development of teachers at Khehabangphli School the office of Samutprakarn educational service area 2.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 ภาคนิพนธ์Call number: ภน 371.11 ล219ก 2549 (1).

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 / นิสากร แก้วโอภาส.

by นิสากร แก้วโอภาส.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549Dissertation note: ภาคนิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549 Online access: fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 ภาคนิพนธ์Call number: ภน 027.8222 น695ก 2549 (2).

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 / ทองคำ อุไรวงศ์.

by ทองคำ อุไรวงศ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549Dissertation note: ภาคนิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549 Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 ภาคนิพนธ์Call number: ภน 372.21 ท249ก 2549 (2).

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน สังหักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทราปราการเขต 1 / นลินรัตน์ พิริยภัทรานนท์.

by นลินรัตน์ พิริยภัทรานนท์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550. Other title: A study on the correlation between organization atmosphere and performance motivation of teachers in private primary schools, Samutprakran educationa service area office 1.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 371.201 น286ก 2549 (2).

การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรของชุมชนกรณีโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน / ผู้เขียน, สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์.

by สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ | ดาวัลย์ จันทรหัสดี.

Call number: 333.911 ส737ก 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 333.911 ส737ก 2550 (1).

การศึกษาสภาพการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสมุทรพิยาคมกับชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 / สิริธร กูลศิริ.

by สิริธร กูลศิริ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550Dissertation note: ภาคนิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 ภาคนิพนธ์Call number: ภน 371.19 ส731ก 2550 (1).

การศึกษาความต้องการการพัฒนาการบริการงานวิชาการของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 / ศุภกร สวนสมุทร.

by ศุภกร สวนสมุทร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549Dissertation note: ภาคนิพนธ์ (ค.ม.)-- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2549 Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 ภาคนิพนธ์Call number: ภน 373.12 ศ675ก 2549 (1).

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ = Evaluation of private school curriculum B.E. 2544 elementary school level in Prapradeang district Samutparkarn province / สมโพชน์ เหลื่อมล้ำ.

by สมโพชน์ เหลื่อมล้ำ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550 Other title: Evaluation of private school curriculum B.E. 2544 elementary school level in Prapradeang district Samutparkarn province..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 372.19 ส269ก 2550 (2).

การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองกันยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 / พรทิพย์ สุขจิต

by พรทิพย์ สุขจิต.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2550 Other title: A study of administering the academic programmer of Klongkanya school under The Office of Samutprakan educational service area 2..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 372.12 พ239ก 2550 (2).