Refine your search

Your search returned 60 results from 110436 records.

ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Call number: 324.9593 ส691ข 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 324.9593 ส691ข 2544 (1).

เปิดโลกความคิด ปฏิรูปการเมือง / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 320.9593 ก768ป 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 320.9593 ก768ป 2539 (1).

รายงานการวิจัยเรื่ององค์กรการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร : องค์การจัดการเลือกตั้ง / โดย สุธรรม รัตนโชติ

by สุธรรม รัตนโชติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2541Other title: องค์กรการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร : องค์การจัดการเลือกตั้ง.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 324.6 ส783ร 2541 (1). :

รัฐสภาไทย พุทธศักราช 2513 ชีวประวัติสมาชิกรัฐสภา / รวบรวมโดยทองศรี กำภู ณ อยุธยา...[และคนอื่นๆ]

by ทองศรี กำภู ณ อยุธยา.

Call number: อ 923.2593 ร362 2513 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2513Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.2593 ร362 2513 (4). :

รายงายการวิจัยเรื่อง พ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย / โดย ปรีชา อุปโยคิน, สุรีย์ กาญจนวงศ์

by ปรีชา อุปโยคิน | สุรีย์ กาญจนวงศ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร์, 2542Other title: พ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย | พ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 328.593 ป133ร 2542 (1). :

ปาฎกถาของผู้แทนราษฎรเรื่องสภาพของจังหวัดต่างๆ

Call number: 915.93 ป545 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย ด้วยความร่วมมือของสถาบันจักรวาลวิทยา, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 915.93 ป545 2539 (1).

ปัจจัยที่เป็นมูลเหตุให้เกิดบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 : รายงานการวิจัย / สำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. สำนักนโยบายและแผน.

Call number: วจ 324.9593 ป521 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผน, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 324.9593 ป521 2545 (1). :

กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : รายงานการวิจัย / รวบรวมโดย สถาบันพระปกเกล้า ; สติธร ธนานิธิโชติ.

by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 328.593 ก217 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 328.593 ก217 2545 (1).

รายงานการประเมินผล การรายงานสดทางโทรศน์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2548 "เส้นทางสู่สภา 2548" กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, ศรศักดิ์ ประสพทรัพย์

by สุทิติ ขัตติยะ | ศรศักดิ์ ประสพทรัพย์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 791.45 ส779ร 2548 (1). :

หนังสือกฤดาการบนที่ราบสูง / อ่ำ บุญไทย

by อ่ำ บุญไทย.

Call number: 320.4 อ679ก 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 320.4 อ679ก 2543 (1).

รายงานการวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2548 / สุจริต และเที่ยงธรรม

by สำนักงานคณะกรรมการการเลืกตั้ง | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 320.9593 ส691ร 2548 (1). :

ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการดารเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Call number: 342.593 ส691ป 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.593 ส691ป 2547 (1).

รายงานการศึกษา เรื่อง ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 กรณีึ๊ศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัทมา สูบกำบัง

by ปัทมา สูบกำบัง.

Call number: 324.9593 ป533ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, [2553?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 324.9593 ป533ร (1).

นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี / รุจน์จาลักษณรายา คณานุรักษ์

by รุจน์จาลักษณรายา คณานุรักษ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2553Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 324.9593 ร652น 2553 (2). :

เลือกเพราะชอบ : พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทั่วไปปี พ.ศ 2550 / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

by อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.

Call number: 324.6 อ366ล 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556Other title: พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทั่วไปปี พ.ศ 2550.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 324.6 อ366ล 2556 (2).

รายงานการวิจัยบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2555Other title: บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 328.32 ส691ร 2555 (1). :

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรุงเทพมหานคร / พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

by พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 324.9593 พ258ก 2558 (1). :

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : จังหวัดนครศรีธรรมราช / รงค์ บุญสวยขวัญ

by รงค์ บุญสวยขวัญ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 324.9593 ร113ก 2558 (1). :

นักการเมืองถิ่นจังหวัดนราธิวาส / รุจน์จาลักษณรายา คณานุรักษ์

by รุจน์จาลักษณรายา คณานุรักษ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 324.9593 ร652น 2558 (1). :

นักการเมืองถิ่นจังหวัดลำปาง / อโณทัย วัฒนาพร

by อโณทัย วัฒนาพร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 324.9593 อ122น 2558 (1). :