Refine your search

Your search returned 609 results from 113607 records.

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพปัญหาที่ส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค. = Proplem operation of new... / โดย พรชัย สระศรีสุวรรณ, อภิชาติ สร้อยระย้าและ วิรัตน์ คันธารัตน์.

by พรชัย สระศรีสุวรรณ | วิรัตน์ คันธารัตน์ | อภิชาติ สร้อยระย้า.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526Other title: Proplem status and promotion Factors on achicvment in the operation of new....Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 608.7593 พ232ร 2526 (1). :

ปฏิทินวิทยาศาสตร์ = Science calendar / ประทีป ชูหมื่นไวย์.

by ประทีป ชูหมื่นไวย์.

Call number: อ 502 ป277ป 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2545Other title: Science calendar..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 502 ป277ป 2545 (1). :

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต / ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน.

by ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน | สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 500 ค166อ 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2544Other title: วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 ตำราและเอกสารประกอบการสอนCall number: 500 ค166อ 2544 (2).

วิทยาศาสตร์กับสังคม / เติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช.

by เติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช.

Call number: 500 ต777ว 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 500 ต777ว 2539 (3).

วิทยาศาสตร์กับสังคม = Science and society / เพียร ซ้ายขวัญ.

by เพียร ซ้ายขวัญ | กรมการฝึกหัดครู.

Call number: 500 พ913ว 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, / 2536Other title: Science and society.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 500 พ913ว 2536 (1).

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน = Science in everyday things / William C. Vergara ; ก่องกาญจน์ ภัทรากาญจน์, ผู้แปล.

by เฟอการา, วิลเลียม ซี | ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์.

Call number: 500 ฟ59ว 2517 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ, 2517Other title: Science in everyday things.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 500 ฟ59ว 2517 (1).

เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม หน่วยที่ 6-10 (ฉบับปรับปรุง) = Science and society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: 500 ม246อ 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Other title: วิทยาศาสตร์กับสังคม | Science and society.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 500 ม246อ 2542 (2).

รายงานการเสวนาทางวิชาการ เรื่องยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป กระบวนการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา : บทเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 507.73 ส691ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Other title: ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป กระบวนการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา : บทเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507.73 ส691ร 2543 (2).

การจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " การวางพื้นฐานให้เด็กด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ " / สำราญ สอนสนาม

by สำนักนายกรัฐมนตรี | สำราญ สอนสนาม, 2496- | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.102 ส691ร 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.102 ส691ร 2545 (1).

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2541 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: อ 607.2 ส691ร 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 607.2 ส691ร 2541 (1). :

การเวก : ฉบับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2540 / สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

by สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ | สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 605 ส181ก 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2540Other title: ฉบับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2540..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 605 ส181ก 2540 (1).

การเวก : ฉบับวันเจ้าฟ้าวิชาการ 15-18 กุมภาพันธ์ 2544 / สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

by สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 378.05 ส181 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : สถาบัน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.05 ส181 2544 (1).

วิทยาศาสตร์ในสังคมและวัฒนธรรมไทย / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

by โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

Call number: 500 ส992ว 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.), 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 500 ส992ว 2545 (2).

บทความความรู้คือพลัง / วิทยาลัยมหานคร.

by วิทยาลัยมหานคร.

Call number: 605 ม192ร 2535 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยมหานคร, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 605 ม192ร 2535 (1).

วิทยาศาสตร์ 5.1 (141-305) / มงคล จงสุพรรณพงศ์...[และคณะ]

by มงคล จงสุพรรณพงศ์.

Call number: 530 ว587 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 530 ว587 2540 (1).

การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ / วาทิต อุตอามาตย์

by วาทิต อุตอามาตย์ | สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ฉะเชิงเทรา : สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา , 2540Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 610.7 ว462ก 2540 (1). :

การพัฒนาการคิดของครูด้วยกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / วรรณทิพา รอดแรงค้า, พิมพันธ์ เดชะคุปต์.

by วรรณทิพา รอดแรงค้า | พิมพันธ์ เดชะคุปต์.

Call number: 507 ว247ก 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507 ว247ก 2542 (5).

การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ / วรรณทิพา รอดแรงค้า

by วรรณทิพา รอดแรงค้า.

Call number: 507 ว247ก 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 507 ว247ก 2540 (1).

วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์ / สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย.

by สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย.

Call number: 500 ส293ว 2525 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กราฟิคอาร์ต, 2525Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 500 ส293ว 2525 (2).

วิทยาศาสตร์ทั่วไป / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; อมรา ทองปานและวีระศักดิ์ อุดมโชค, บรรณาธิการ.

by อมรา ทองปาน | วีระศักดิ์ อุดมโชค.

Call number: 500 ว587 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 500 ว587 2541 (15).