Refine your search

Your search returned 53 results from 110436 records.

แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคนพิการ / โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการศึกษาพิเศษ

Call number: 371.91 น927 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.91 น927 2545 (2).

เกียรติคุณของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านคนพิการ เล่ม 1 รางวัลนานาชาติด้านคนพิการ แฟรงคลิน เดลาโน โรสเวลท์ 2544 = The Franklin Delano Roosevelt International Disability Award-FDR 2001 / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

Call number: อ 362.4 ส652ก 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546Other title: The Franklin Delano Roosevelt International Disability Award-FDR 2001 | รางวัลนานาชาติด้านคนพิการ แฟรงคลิน เดลาโน โรสเวลท์ 2544.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 362.4 ส652ก 2546 (2).

นโยบายการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการ / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: 374.19 ก169น 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 374.19 ก169น 2543 (1).

แผ้วถางทางการฟื้นฟูสมรรถภาพ : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของคนพิการ / ขนิษฐา เทวินทรภักติ.

by ขนิษฐา เทวินทรภักติ | กรมประชาสงเคราะห์.

Call number: 362.4 ข226ผ 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 362.4 ข226ผ 2540 (1).

ปัญหาการเข้าสู่แรงงานของคนพิการที่เคยได้รับการฟื้นฟูอาชีพจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ = Problems of labor force participation by disabled people with rehabillitation from vocational traning center for the idsabled / อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ.

by อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ.

Call number: 331.29 อ336ป 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537Other title: Problems of labor force participation by disabled people with rehabillitation from vocational traning center for the idsabled.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 331.29 อ336ป 2537 (3).

การศึกษาความต้องการและโอกาสทางการศึกษาของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญา : รายงานการวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.91 ส691ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [ม.ป.ป.]Other title: รายงานการวิจัยความต้องการและโอกาสทางการศึกษาของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญา.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.91 ส691ร (1).

การจัดการโรงงานสำหรับคนพิการ

Call number: 658.51 ก446 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658.51 ก446 2538 (1).

การสร้างโอกาสการมีงานทำของคนพิการ วาสนา ตะเภาพงษ์.

by วาสนา ตะเภาพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Dissertation note: วิทยานิพนธ์ -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537 Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 331.59 ว491ก 2537 (1). :

กฎหมายเพื่อคนพิการ / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

Call number: 344.418 ว694ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 344.418 ว694ก (1).

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางร่างกาย : กรณีศึกษาคนพิการทางร่างกายในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ / สิรวิชญ์ สวัสดี.

by สิรวิชญ์ สวัสดี.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546 Other title: The rehabilitation of physical disability : a case study of physical disability in Phrapradaeng Vocation Rehabilitation Center, Department of Socail Welfare, Ministry of Social Development and Human Security.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: วน 362.4 ส729ก 2546 (2).

รายงานผลโครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / สำนักงานอธิการบดี.

by สำนักงานอธิการบดี.

Call number: 681.761 ส691ร 2545 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 681.761 ส691ร 2545 (2).

เกียรติคุณของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านคนพิการ. เล่ม 3 : คนพิการ...ชีวิตกำหนดได้ / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

Call number: 362.4 ส691ก 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 362.4 ส691ก 2547 (1).

เกียรติคุณของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านคนพิการ. เล่ม 2 : พระมหากรุณาธิคุณต่อคนพิการ / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

Call number: 362.4 ส691ก 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 362.4 ส691ก 2547 (1).

ศิลปะกับการพัฒนาคนพิการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

by ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.

Call number: 709.2 ช489ศ 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สแควร์ปริ๊น'93 จำกัด , 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 709.2 ช489ศ 2549 (1).

การพัฒนาคนพิการด้วย...ศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

by ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Call number: 709.2 ช489ก 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 709.2 ช489ก 2544 (1).

น้อยก็หนึ่ง : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย / คณะทำงานวิชาการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย

by คณะทำงานวิชาการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย | แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย.

Call number: 362.4 ค125น 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 362.4 ค125น 2548 (3).

สะพานไม้ / โอปอล์ ประภาวดี

by โอปอล์ ประภาวดี.

Call number: 305.90816 อ976ส 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.90816 อ976ส 2549 (3).

ดวงบางดาว / โอปอล์ ประภาวดี

by โอปอล์ ประภาวดี.

Call number: 305.90816 อ976ด 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เบญจผล, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.90816 อ976ด 2550 (3).

ด้วยหัวใจและร่างกายที่เหลืออยู่ / วีระศักดิ์ จันทร์สว่าง

by วีระศักดิ์ จันทร์สว่าง.

Call number: 305.90816 ว837ด 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.90816 ว837ด 2550 (3).

ไหม...ผู้ไม่ยอมแพ้ในร่างพิการ / โดย สุภัทราพร ตันอธิคม.

by สุภัทราพร ตันอธิคม.

Call number: 920.72 ส836ห 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 920.72 ส836ห 2550 (2).