Refine your search

Your search returned 94 results from 110477 records.

รายงานการศึกษาวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... : ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเพื่อการศึกษา / ไพรัช รัชยพงษ์, กฤษณะ ช่างกล่อม

by ไพรัช รัชยพงษ์ | กฤษณะ ช่างกล่อม.

Call number: 303.4833 พ987ร 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541Other title: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศแห่งชาติเพื่อการศึกษา.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 303.4833 พ987ร 2541 (1).

แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง / พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.

by พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.

Call number: 362.7 พ446ผ 2530 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสชัมชัญ, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 362.7 พ446ผ 2530 (1).

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ด้านศักยภาพของคนไทย / สิริพร บุญญานันต์, บรรณาธิการ

by สิริพร บุญญานันต์.

Call number: 330.9593 ย365 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ย365 2544 (1).

วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

Call number: 303.4 ฉ233ว 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 303.4 ฉ233ว 2540 (6).

การพัฒนาประเทศไทย : แนวคิดและทิศทาง / โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์

by โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.

Call number: 330.09593 ฆ921ก 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.09593 ฆ921ก 2536 (3).

เส้นทางสู่อนาคตของชาติไทย / ขุนทอง อินทร์ไทย.

by ขุนทอง อินทร์ไทย.

Call number: 330.9593 ข525ส 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สิริลักษณ์การพิมพ์, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ข525ส 2546 (2).

คมความคิด ทักษิณ ชินวัตร / สุภวรรณ รจนาปกรณ์.

by สุภวรรณ รจนาปกรณ์.

Call number: 351.004 ส834ค 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฐานรวมห่อ, 2546Other title: รายการนายก ทักษิณ คุยกับประชาชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 351.004 ส834ค 2546 (2).

วิสัยทัศน์การวางแผนพัฒนาประเทศในสหัสวรรษหน้า / ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์.

by ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์.

Call number: 338.91 ธ352ว 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 338.91 ธ352ว 2543 (4).

สิ่งแวดล้อมศึกษา = Enviroment and development / วินัย วีระวัฒนานนท์.

by วินัย วีระวัฒนานนท์.

Call number: 333.7 ว619ส 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันพัฒนาการสารธารณสุขอาเซียน , 2541Other title: Enviroment and development.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.7 ว619ส 2541 (2).

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / คณะทำงานจัดทำหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

by คณะทำงานจัดทำหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ค125พ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ค125พ 2542 (1). :

10 เมษายน 2545 วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ครบรอบปีที่ 40 / หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

by หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา.

Call number: 355.03 ห141ส 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยฯ, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 355.03 ห141ส 2545 (1).

โครงการสัมมนาทางวิชาการร่วมฉลองทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม เรื่อง : มิติใหม่ของการศึกษาวัฒนธรรมไทยกลางกระแสโลก : 29-30 กันยายน 2535 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคมและคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by การสัมมนาทางวิชาการร่วมฉลองทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมเรื่องมิติใหม่ของการศึกษาวัฒนธรรมไทยกลางกระแสโลก (2535 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) | คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 306.09593 ก525ค 2535 Edition: พิพม์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2542Other title: มิติใหม่ของการศึกษาวัฒนธรรมไทยกลางกระแสโลก : สถานภาพวิจัยกับสิ่งท้าทาย..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 306.09593 ก525ค 2535 (1).

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา = Environment and development / วินัย วีระวัฒนานนท์

by วินัย วีระวัฒนานนท์.

Call number: 333.7 ว619ส 2541 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน, 2541Other title: Environment and developmen.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.7 ว619ส 2541 (1).

วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

Call number: 303.4 ฉ233ว 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 303.4 ฉ233ว 2537 (4).

รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 607.593 ร451 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 607.593 ร451 2543 (2).

ร้อยประเทศสองพันล้านคน : มิติของการพัฒนา / Robert S. McNamara ; สมเกียรติ อริยปรัชญา, ผู้แปล.

by แม็คนามารา, โรเบิร์ต เอส | สมเกียรติ อริยปรัชญา.

Call number: 309.2 ม856ร 2520 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Original language: English Publisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 309.2 ม856ร 2520 (1).

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง / ม.ร.ว. ภีศเดช รัชนี...[และคนอื่นๆ].

by ภีศเดช รัชนี, ม.ร.ว.

Call number: 307.1 พ343 2532 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2532Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.1 พ343 2532 (3).

การพัฒนาประเทศ / สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม.

by สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม.

Call number: 338.9593 ส339ก 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 338.9593 ส339ก 2546 (2).

ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย : รวมสุนทรพจน์สำคัญของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร = Thaksinomics and Thaksin style strategic thinking Thaksin's most strategic keynote addresses / ปราณ พิสิฐเศรษฐการ.

by ปราณ พิสิฐเศรษฐการ.

Call number: 923.8 ป444ท 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 923.8 ป444ท 2547 (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา : ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย = Modernization in Thailand / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: 320 ม246อ 2535 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2535Other title: Modernization in Thailand. | ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 320 ม246อ 2535 (2).