Refine your search

Your search returned 130 results from 110694 records.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทไทย / ธวัช มกรพงศ์

by ธวัช มกรพงศ์.

Call number: 307.72 ธ391ย 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.72 ธ391ย 2537 (1).

สองแควเสวนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน / พลเดช ปิ่นประทีป, บรรณาธิการ.

Call number: 307.72 ส473 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พิษณุโลก : ชมรมศึกษาเพื่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.72 ส473 2540 (2).

พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค ตอนที่ 3 ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่ / อภิชัย พันธเสน.

by อภิชัย พันธเสน.

Call number: 307.72 อ251พ 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.72 อ251พ 2539 (2).

พัฒนาชุมชนไทย : สมุทัยและมรรค ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการ / อภิชัย พันธเสน.

by อภิชัย พันธเสน.

Call number: 307.72 อ251พ 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.72 อ251พ 2539 (1).

การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์การชาวบ้าน / สมพันธ์ เตชะอธิก...[คนอื่นๆ]

by สมพันธุ์ เตชะอธิก.

Call number: 302.35 ก494 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 302.35 ก494 2540 (1).

NGOS อีสาน : ทางเลือกแห่งพลังการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ สัมพันธ์ เตชะอธิก.

by สัมพันธ์ เตชะอธิก.

Call number: 307.72 อ894 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท (กป.อพช), 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.72 อ894 2540 (2).

การศึกษาเชิงสังคมวิทยา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 307.72 ค123ก 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2539Other title: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.72 ค123ก 2539 (1).

บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: 307.7 บ126 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.7 บ126 2539 (1).

แนวคิด แนวปฏิบัติ ประสบการณ์ : กองทุนหมู่บ้าน สวัสดิการชุมชน / เสรี พงศ์พิศ

by เสรี พงศ์พิศ.

Call number: 307.14 ส928น 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญาไท, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.14 ส928น 2544 (4).

แนวความคิดวิถีการผลิตแบบเอเซียกับการอธิบายหมู่บ้านไทย / ภัคพัฒน์ ทิพยประไพ.

by ภัคพัฒน์ ทิพยประไพ.

Call number: 307.762 ภ322น 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.762 ภ322น 2540 (3).

รายงานการวิจัยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของประชาชนชนบท = Using the local wisdom of people in rural areas / สมจิต พรหมเทพ.

by สมจิต พรหมเทพ.

Call number: 307.72 ส236ร 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2543Other title: Using the local wisdom of people in rural areas..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.72 ส236ร 2543 (3).

ประสบการณ์การพัฒนาแนวทางศาสนาและวัฒนธรรม งานวิจัยประเมิน ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ / เจริญ อาทิตยา...[คนอื่นๆ].

by เจริญ อาทิตยา.

Call number: 307.72 ป392 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.72 ป392 2540 (1).

กรณีตัวอย่างประชาคมตำบลหัวสำโรง และกว่าจะถึงวันนี้ ตำบลหัวสำโรงของเรา / สภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง ;อำนวย จั่นเงิน, บรรณาธิการ.

by อำนวย จั่นเงิน.

Call number: 352.14 ก153 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 352.14 ก153 2542 (8).

ทำเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน 2546 / อนุสรณ์ ไชยพาน, บรรณาธิการ.

by อนุสรณ์ ไชยพาน | คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา.

Call number: อ 307.025 ท424 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, 2546Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 307.025 ท424 2546 (3). :

เส้นทางสู่อนาคตของชาติไทย / ขุนทอง อินทร์ไทย.

by ขุนทอง อินทร์ไทย.

Call number: 330.9593 ข525ส 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สิริลักษณ์การพิมพ์, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ข525ส 2546 (2).

หมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2544 / คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.)

by กระทรวงมหาดไทย | กระทรวงมหาดไทย.

Call number: อ 307.72 ค124ห 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2545Other title: ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค).Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 307.72 ค124ห 2545 (1). :

สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริกับการพัฒนาชนบท / นิยม ชื่นนิรัดร์.

by นิยม ชื่นนิรันดร์ | สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร. คณะวิทยาการจัดการ.

Call number: 334.683 น641ส 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กำแพงเพชร : สถาบันราชภัฏกำแพงเพรช, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 334.683 น641ส 2542 (1).

ราชภัฎ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ / สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ. สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู.

Call number: 307.14 ส226ร 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.14 ส226ร 2542 (1).

ทวนกระแส แนวคิดในการพัฒนาชนบท / ไสว พราหมณี

by ไสว พราหมณี.

Call number: 307.14 ส996ท 2533 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2533Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 307.14 ส996ท 2533 (1).

ประวัติศาสตร์ชาวนาสยาม = Tha history of Thai peasants / ธิดา สาระยา ; เอกวิทย์ ณ ถลาง, บรรณาธิการ.

by ธิดา สาระยา | เอกวิทย์ ณ ถลาง.

Call number: 350.5 ธ581ป 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2544Other title: Tha history of Thai peasants..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 350.5 ธ581ป 2544 (3).