Refine your search

Your search returned 121 results from 113607 records.

แนวทางการสร้างแบบสอบวินิจฉัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน / สำนักงานทดสอบทางการศึกษา

by สำนักงานทดสอบทางการศึกษา.

Call number: 371.26 ส691น 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.26 ส691น 2539 (2).

วิสัยทัศน์ทางการศึกษา : ทิศทางที่ไทยต้องทบทวน / กมล สุดประเสริฐ, สุนทร สุนันท์ชัย

by กมล สุดประเสริฐ | สุนทร สุนันท์ชัย.

Call number: 370 ก131ว 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370 ก131ว 2541 (2).

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอนาคต / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 375 ก218ก 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 375 ก218ก 2534 (2).

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ของกระทรวงศึกษาธิการ : เพื่อวิถีชีวิตไทยในประชาคมโลก / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

Call number: 379.593 ผ932 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ผ932 2541 (1).

ดร.วิชัย แข่งขันกับ...ก้าวใหม่ของ...สถาบันราชภัฎ / โพรก เลิสฟิริยกมล บรรณาธิการ.

by โพรก เลิสฟิริยกมล.

Call number: 371.009 ด126 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ม.ป.ท. : ม.ป.ผ. , ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 371.009 ด126 2539 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 371.009 ด126 2539 (1).

รายงานโครงการอาสาสมัครเยี่ยมสถานศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานโครงการพิเศษเพื่อการปฏิรูปการฝึกหัดครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สปค.).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541Other title: โครงการอาสาสมัครเยี่ยมสถานศึกษา.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 371.19 ส691ร 2541 (1). :

รายงานผลการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 2539 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370 ส691ร 2539 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370 ส691ร 2539 (1).

รายงานการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ระดับก่อนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 378.593 ส691ส Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.593 ส691ส (1).

รายงานการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6(พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่งแผน : งานส่งเสริมการศึกษาเล่ม 2 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.9593 ส691ร 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.9593 ส691ร 2534 (1).

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ของกระทรวงศึกษาธิการระยะครึ่งแผน / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 379.593 ส691ร 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ร 2543 (1).

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่งแผน : การฝึกหัดครู / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ร 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ร 2534 (1).

ปฏิรูปการศึกษาไทยทำอย่างไร? / ดิเรก พรสีมา.

by ดิเรก พรสีมา | จัตวา กลิ่นสุนทร.

Call number: 370.9593 ด555ป 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ส. รุ่งทิพย์ ออฟเซ็ท, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.9593 ด555ป 2543 (1).

เพื่อชุมชนแห่งการศึกษาและบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และผู้บริหาร) / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

by พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).

Call number: 371.2 พ335พ 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.2 พ335พ 2542 (2).

พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชการที่ 9 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์

by พิมพันธ์ เดชะคุปต์.

Call number: 370.9593 พ533 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.9593 พ533 2540 (3).

รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 = Educational model for an equilibrium in the context of 21st / พรชุลี อาชวบำรุง

by พรชุลี อาชวอำรุง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Other title: Educational model for an equilibrium in the context of 21st.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.9593 พ235ร 2538 (1). :

การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ไพศาล ไกรสิทธิ์

by ไพศาล ไกรสิทธิ์.

Call number: 379.593 พ996ก 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯCall number: 379.593 พ996ก 2541 (1).

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (กรกฏาคม 2542 - มิถุนายน 2543 ) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา.

Call number: 379.593 ก218ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 379.593 ก218ร 2543 (2).

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370 ก218ค 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370 ก218ค 2536 (1).

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา / วันทนา เมืองจันทร์.

by วันทนา เมืองจันทร์.

Call number: 371.2 ว115ว 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.2 ว115ว 2543 (3).

การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด.

by บุญชม ศรีสะอาด.

Call number: 371.3028 บ421ก 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สุวียาสาส์น, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.3028 บ421ก 2537 (4).