Refine your search

Your search returned 45 results from 112956 records.

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ด้านศักยภาพของคนไทย / สิริพร บุญญานันต์, บรรณาธิการ

by สิริพร บุญญานันต์.

Call number: 330.9593 ย365 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 330.9593 ย365 2544 (1).

รายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.95 ส691ร 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.95 ส691ร 2545 (1).

คู่มือและแผนการสอนหลักสูตรขยายประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.95 ส691ค 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ ฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.95 ส691ค 2546 (1).

คู่มือและแผนการสอนหลักสูตรขยายประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ระดับมัธยาศึกษาตอนปลาย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.95 ส691ค 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ ฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.95 ส691ค 2546 (1).

หลากหลายวิธีกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.334 ส691ห 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.334 ส691ห 2544 (1).

การสอนแบบ "บูรณาการเกษตรธรรมชาติระบบนิเวศในแปลงผัก" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / วิชชาวัฒน์ ฉิมพลีวงศ์

by วิชชาวัฒน์ ฉิมพลีวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.102 ว532ก 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.102 ว532ก 2545 (1).

รายงานสำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ / โดย ครรชิต มาลัยวงศ์ และคณะ

by ครรชิต มาลัยวงศ์ | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สกศ., 2544Online access: Click here to access online Availability: No items available :

รายงานการวิจัยเรื่อง ดัชนีความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา / โดย กมล สุดประเสริฐ

by กมล สุดประเสริฐ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.158 ก134ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543Other title: ดัชนีความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.158 ก134ร 2543 (2).

รายงานผลการประชุม สมัชชาการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

by การประชุม สมัชชาการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ (2544 : กรุงเทพฯ ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.152 ก484ร 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.152 ก484ร 2544 (1).

รายงานสรุปการสัมมนา เรื่อง การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.1523 ส691ร 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.1523 ส691ร 2544 (1).

การฝึกอบรมครูประจำการในสหภาพยุโรปบางประเทศ / แปลและเรียบเรียงโดยสุรศักดิ์ หลาบมาลา.

by สุรศักดิ์ หลาบมาลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.104 ก492 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.104 ก492 2543 (1).

ความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีโลก : ผลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี 2539 - 2543 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.18 ส691ค 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 373.18 ส691ค 2544 (1).

การสอนแบบ "บูรณาการเกษตรธรรมชาติระบบนิเวศในแปลงผัก" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / จรัสศรี คิวสุวรรณ

by จรัสศรี คิวสุวรรณ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.102 ว532ก 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.102 ว532ก 2545 (1).

การสอนแบบ "ร่วมมือ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ช่อทิพย์ ตระกูลสว่างภพ

by ช่อทิพย์ ตระกูลสว่างภพ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.102 ว532ก 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.102 ว532ก 2545 (1).

การสอนแบบ "การสอนวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยของเล่นเป็นสื่อ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ประภาศรี ยศภัทรภิญโญ

by ประภาศรี ยศภัทรภิญโญ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 371.102 ว532ก 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.102 ว532ก 2545 (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง : การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 378.106 ส691ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547Other title: การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.106 ส691ร 2547 (2).

การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ : รายงานการวิจัย / ศิริยุภา พูลสุวรรณ.

by ศิริยุภา พูลสุวรรณ | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: วจ371.9 ศ479ก 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ371.9 ศ479ก 2545 (1). :

รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ เรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง : รูปแบบที่คัดสรร= โดย สมุน อมรวิวัฒน์.

by สมุน อมรวิวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 370.1523 ส465ร 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Other title: Larning process reform of pilot school :the selected model.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.1523 ส465ร 2545 (2).

สถิติประชากรวัยเรียน ปี 2544 - 2546 / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.8021 ก218ส 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.8021 ก218ส 2547 (1).

รายงานการสังเคราะองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาชุมชนเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับสังคมไทย / สุมาลี สังข์ศรี.

by สุมาลี สังข์ศรี | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 379.123 ส843ร 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.123 ส843ร 2548 (2).