Your search returned 6 results from 110436 records.

วาทกรรมเรื่องเพศ ในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่ : มุมมอง การต่อรอง และการประยุกต์ใช้ / มลฤดี ลาพิมล ... [และคนอื่น ๆ].

by มลฤดี ลาพิมล | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง.

Call number: 613.907 ว461 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551Other title: มุมมอง การต่อรอง และการประยุกต์ใช้.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 613.907 ว461 2551 (1).

เพศวิถีในสื่อนิยม : บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ / พิมพวัลย์ บุญมงคล...[และคนอื่น ๆ].

by พิมพวัลย์ บุญมงคล | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง.

Call number: 659.154 พ926 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551Other title: บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 659.154 พ926 2551 (1).

คำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศ / ญาณาธร เจียรรัตนกุล

by ญาณาธร เจียรรัตนกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง.

Call number: 306.7 ญ242ค 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 306.7 ญ242ค 2551 (1).

มี "เรื่อง" เพศ แบบไหนในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และบทความ ในฐานข้อมูลสุขภาวะเพศ / กุลภา วจนสาระ

by กุลภา วจนสาระ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง.

Call number: 306.7 ก728ม 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551Other title: หนังสือ เอกสารวิชากร ข่าว และบทความ ในฐานข้อมูลสุขภาวะเพศ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 306.7 ก728ม 2551 (1).

วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย / วราภรณ์ แช่มสนิท

by วราภรณ์ แช่มสนิท | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง.

Call number: 306.7 ว321ว 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 306.7 ว321ว 2551 (1).

ชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศ ของสาวประเภทสอง / สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร, รณภูมิ สามมัคคีคารมย์, และ พิมพวัลย์ บุญมงคล

by สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร.

Call number: 306.766 ส723ช 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 306.766 ส723ช 2551 (1).