Your search returned 9 results from 110464 records.

รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดลำดับจังหวัดและอำเภอเพื่อการบริหารการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 371.207 ก218ร 2525 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525Other title: การจัดลำดับจังหวัดและอำเภอเพื่อการบริหารการศึกษา..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.207 ก218ร 2525 (1).

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (กรกฏาคม 2542 - มิถุนายน 2543 ) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา.

Call number: 379.593 ก218ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก218ร 2543 (2).

แนวทางปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539-2550 / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.593 ก218น 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก218น 2538 (3).

นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.121 ก218น 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.121 ก218น 2541 (2).

ปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ = Beyond educational reform

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.593 ป138 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ป138 2547 (1).

รายงานการวิจัยการวิเคราะห์ข้อเสนอนโยบายและแผนส่งเสริมการเรียนรู้ทางการกีฬา : กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

by กระทรวงศึกษาธิการ | ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 372.993 ก218ร 2548 (1). :

เจ้าฟ้านักการศึกษา เฉลิมกระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมงคลวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: อ 354.5936 ก218ห 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 354.5936 ก218ห 2548 (1). :

รายงานฉบับสมบรูณ์ การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชน ของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ | วรัยพร แสงนภาบวร | ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ.

Call number: 374.12 ก218ร 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556Other title: การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชน ของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 374.12 ก218ร 2556 (1).