Refine your search

Your search returned 92 results from 110464 records.

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (กรกฏาคม 2542 - มิถุนายน 2543 ) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา.

Call number: 379.593 ก218ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก218ร 2543 (2).

แนวทางปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539-2550 / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.593 ก218น 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก218น 2538 (3).

คู่มือพัฒนาการศึกษา : แนวพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ / โกวิท ประวาลพฤกษ์.

by โกวิท ประวาลพฤกษ์.

Call number: 379.593 ก951ค 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541Other title: แนวพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก951ค 2541 (1).

รายงานผลการสัมมนา เรื่อง : แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 :หนทางสู่ความหวังและอนาคตของชาติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by การสัมมนา เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 : หนทางสู่ความหวังและอนาคตของชาติ (2540 : กรุงเทพฯ ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ก252ร 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540Other title: แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 : หนทางสู่ความหวังและอนาคตของชาติ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก252ร 2540 (1).

รายงานผลการสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ครั้งที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by การสัมมนา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 (ครั้งที่ 1: 2536 : โรงแรมอิมพีเรียล ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ก525ร 2536 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก525ร 2536 (1).

รายงานการสัมมนา เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2535 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by การสัมมนา เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ (2535 : ชลบุรี ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.953 ก525ร 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Other title: แผนการศึกษาแห่งชาติ : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.953 ก525ร 2535 (1).

ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 และแผนพัฒนาการศึกษาศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) / กรมพลศึกษา.

by กรมพลศึกษา.

Call number: 379.2 ก181ป 2530 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2530Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.2 ก181ป 2530 (1).

ผลจาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติที่มีต่อการศึกษาไทย : (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) / วันชัย ดนัยตโนนุท

by วันชัย ดนัยตโนนุท.

Call number: 344.59307 ว426ผ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 344.59307 ว426ผ 2542 (1).

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2542 และการประชุมทางวิชาการเรื่อง บทบาทของห้องสมุดกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมฉบับปัจจุบัน วันที่ 12-16 ธันวาคม 2542 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ / บรรณาธิการ : สุนีย์ นุ้ยจันทร์, พิมอัจฉรา ดิลกคุนานันท์และพรทิพย์ โรจนพิทยากร.

by การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2542 (2542 กรุงเทพฯ) | สุนีย์ นุ้ยจันทร์ | พิมอัจฉรา ดิลกคุณานันท์ | พรทิพย์ โรจนพิทยากร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: บศ 020.62259 ก269ก 2542 (5).

แนวคิดและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : พื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาเพื่อประชาชน / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 370.194 น927 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370.194 น927 2542 (4).

การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐาน / ปัญญา แก้วกียูรและสุภัทร พันธ์พัฒนกุล.

by ปัญญา แก้วกียูร | สุภัทร พันธ์พัฒนกุล.

Call number: 379.153 ป524ก 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.153 ป524ก 2545 (1).

การบริหารโดยองค์คณะบุคคล / ประกอบ กุลเกลี้ยง และสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์.

by ประกอบ กุลเกลี้ยง | สิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ | สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

Call number: 379.1531 ป185ก 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.1531 ป185ก 2545 (1).

นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.121 ก218น 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.121 ก218น 2541 (2).

ปกิณกบท ไพรถนิพนธ์ / จันทร์ศรี นิตยฤกษ์ ...[และคนอื่นๆ].

by จันทร์ศรี นิตยฤกษ์.

Call number: 089.95911 ป119 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 089.95911 ป119 2543 (1).

ปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ = Beyond educational reform

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.593 ป138 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ป138 2547 (1).

มาเลเซีย : เอกภาพกับการศึกษา = Malaysia : unity and education / พัชรินทร์ สวนฐิตะปัญญา

by พัชรินทร์ สวนฐิตะปัญญา.

Call number: 379.1 พ523ม 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.1 พ523ม 2541 (1).

การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ : รายงานการวิจัย / ศิริยุภา พูลสุวรรณ.

by ศิริยุภา พูลสุวรรณ | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: วจ371.9 ศ479ก 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ371.9 ศ479ก 2545 (1). :

เปิดโลกการศึกษาสไตล์ทักษิณ ชินวัตร = Education to economic world / อนิรุท ดวงสอดศรี

by อนิรุท ดวงสอดศรี.

Call number: 379.593 อ178ป 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ดดูเคชั่น, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 อ178ป 2547 (2).

การศึกษาไทย / เจริญ ไวรวัจนกุล.

by เจริญ ไวรวัจนกุล.

Call number: 379.593 จ723ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สุรินทร์ : วิทยาลัยครูสุรินทร์, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 จ723ก (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง : แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.2 ส691น 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541Other title: แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.2 ส691น 2541 (1).