Refine your search

Your search returned 60 results from 113890 records.

ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 และแผนพัฒนาการศึกษาศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) / กรมพลศึกษา.

by กรมพลศึกษา.

Call number: 379.2 ก181ป 2530 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2530Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.2 ก181ป 2530 (1).

ผลจาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติที่มีต่อการศึกษาไทย : (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) / วันชัย ดนัยตโนนุท

by วันชัย ดนัยตโนนุท.

Call number: 344.59307 ว426ผ 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 344.59307 ว426ผ 2542 (1).

แนวคิดและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : พื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาเพื่อประชาชน / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

by สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

Call number: 370.194 น927 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.194 น927 2542 (4).

การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐาน / ปัญญา แก้วกียูรและสุภัทร พันธ์พัฒนกุล.

by ปัญญา แก้วกียูร | สุภัทร พันธ์พัฒนกุล.

Call number: 379.153 ป524ก 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.153 ป524ก 2545 (1).

การบริหารโดยองค์คณะบุคคล / ประกอบ กุลเกลี้ยง และสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์.

by ประกอบ กุลเกลี้ยง | สิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ | สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.

Call number: 379.1531 ป185ก 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.1531 ป185ก 2545 (1).

นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.121 ก218น 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.121 ก218น 2541 (2).

ปกิณกบท ไพรถนิพนธ์ / จันทร์ศรี นิตยฤกษ์ ...[และคนอื่นๆ].

by จันทร์ศรี นิตยฤกษ์.

Call number: 089.95911 ป119 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 089.95911 ป119 2543 (1).

ปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ = Beyond educational reform

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.593 ป138 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ป138 2547 (1).

เปิดโลกการศึกษาสไตล์ทักษิณ ชินวัตร = Education to economic world / อนิรุท ดวงสอดศรี

by อนิรุท ดวงสอดศรี.

Call number: 379.593 อ178ป 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ดดูเคชั่น, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 อ178ป 2547 (2).

การศึกษาไทย / เจริญ ไวรวัจนกุล.

by เจริญ ไวรวัจนกุล.

Call number: 379.593 จ723ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สุรินทร์ : วิทยาลัยครูสุรินทร์, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 จ723ก (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง : แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.2 ส691น 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541Other title: แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.2 ส691น 2541 (1).

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 378.593 ส691น 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.593 ส691น 2544 (2).

มหาวิทยาลัยกับการเข้าสู่ World class university : รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2547 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันที่ 9-10 ธันวาคม 2547 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงราย [เชียงใหม่]

by การประชุมทางวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการก้าวเข้าสู่ World Class University (2547 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้).

Call number: 378.593 ก475ม 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.593 ก475ม 2547 (1).

รายงานการประชุมระดมความคิด การพัฒนานโยบายการประเมินผลการพัฒนาการศึกษา วันที่ 21-22 มีนาคม 2540 ณ โรงแรมสามพราน จังหวัดนครปฐม / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379 ส691ร 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 379 ส691ร 2540 (5).

รายงานผลการประชุมสมัชชาการศึกษาท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ.

Call number: 379.123 ก485ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.123 ก485ร 2543 (1).

ก้าวที่สิบ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี.

Call number: 378.1 ม246ก 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.1 ม246ก 2548 (2).

การศึกษาของคนไทย ปี 2546 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ร 2546 (1).

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ธนบุรี.

by กรมการฝึกหัดครู.

Call number: 379.593 ผ932 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Novels Publisher: [กรุงเทพฯ] : สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ธนบุรี, [2534?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ผ932 2534 (1).

ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุรเจตน์ เนติลักษณวิจารณ์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2541 เวลา 17.00 น.

Call number: 379.593 ท535 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์ (2541), 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ท535 2541 (1).

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 379.593 ส691ก 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์Call number: 379.593 ส691ก 2551 (2), สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ก 2551 (2).