Refine your search

Your search returned 59 results from 112995 records.

รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2550 / สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร.

by กรุงเทพมหานคร. สำนักการศึกษา.

Call number: 371.2 ก262ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.2 ก262ร 2551 (1).

รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านการเมืองการปกครอง / นิยม รัฐอมฤต

by นิยม รัฐอมฤต.

Call number: 379.593 น641ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Other title: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านการเมืองการปกครอง.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 น641ร 2551 (1).

รายงานผลการสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ในส่วนภูมิภาค / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ร 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ร 2537 (1).

รายงานการวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี / พิณสุดา สิริธรังศรี.

by พิณสุดา สิริธรังศรี.

Call number: 379.593 พ663ร 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Other title: ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 พ663ร 2552 (1).

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ผ 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ผ 2553 (1).

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ผ 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ผ 2553 (1).

การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการสัมมนา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by การสัมมนาระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2552: จังหวัดสงขลา) | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 ก525ก 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก525ก 2552 (1).

รายงานการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 กันยายน 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน / ผู้สรุปและเรียบเรียง, สุภาพร โกเฮงกุล...[และคนอื่นๆ].

by การประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย (ครั้งที่ 1 : 2552 : หัวหิน).

Call number: 379.593 ก471ร 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษามหภาค สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Other title: การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก471ร 2553 (2).

รายงานการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี / ผู้สรุปและเรียบเรียง, สุภาพร โกเฮงกุล...[และคนอื่นๆ].

by การประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย (ครั้งที่ 2 : 2553 : ชลบุรี).

Call number: 379.593 ก471ร 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษามหภาค สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Other title: การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก471ร 2553 (2).

รายงานฉบับสมบรูณ์ การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชน ของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ | วรัยพร แสงนภาบวร | ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ.

Call number: 374.12 ก218ร 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556Other title: การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชน ของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 374.12 ก218ร 2556 (1).

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี 2556 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 379.593 ร451 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ร451 2557 (1).

สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย / ชนิตา รักษ์พลเมือง

by ชนิตา รักษ์พลเมือง.

Call number: 379 ช153ส 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379 ช153ส 2557 (2).

รีเซ็ทการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม / ไกรยส ภัทราวาท

by ไกรยส ภัทราวาท.

Call number: 379.593 ก975ร 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก975ร 2558 (1).

การประเมินโครงการทางการศึกษา : ทฤษฎีและปฏิบัติ / สำราญ มีแจ้ง

by สำราญ มีแจ้ง.

Call number: 371.26 ส698ก 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พิษณุโลก : สำราญ มีแจ้ง, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.26 ส698ก 2558 (2).

ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านเศรษฐกิจการศึกษาของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = A state of knowledge series : Economics ofEducation of Thailand / ชัยพัฒน์ สหัสกุล...[และคนอื่นๆ]

by ชัยพัฒน์ สหัสกุล.

Call number: 379.593 ป458 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558Other title: A state of knowledge series : Economics ofEducation of Thailand.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ป458 2558 (2).

สรุปสาระสำคัญ รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ส 2559 Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ส 2559 (1).

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน = Education for sustainable development / บรรณาธิการ, ประภาส ปานเจี้ยง

by ประภาส ปานเจี้ยง | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

Call number: 370.593 ก522 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2560Other title: Education for sustainable development.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.593 ก522 2560 (2).

Vocational strong มิติใหม่ อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ / วัฒน์ระวี

by วัฒน์ระวี.

Call number: 370.113 ว396ว 2561 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอส ครีเอชั่น, 2561Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.113 ว396ว 2561 (2).

มหามงคลวาร / บัลลังก์ โรหิตเสถียร ... [และคนอื่นๆ]

by บัลลังก์ โรหิตเสถียร.

Call number: 379.593 ม243 2562 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 2562Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ม243 2562 (1).