Refine your search

Your search returned 11 results from 113222 records.

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ของกระทรวงศึกษาธิการ : เพื่อวิถีชีวิตไทยในประชาคมโลก / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

Call number: 379.593 ผ932 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ผ932 2541 (1).

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่งแผน : การฝึกหัดครู / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379.593 ส691ร 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ส691ร 2534 (1).

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (กรกฏาคม 2542 - มิถุนายน 2543 ) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา.

Call number: 379.593 ก218ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 379.593 ก218ร 2543 (2).

รายงานการประชุมระดมความคิด การพัฒนานโยบายการประเมินผลการพัฒนาการศึกษา วันที่ 21-22 มีนาคม 2540 ณ โรงแรมสามพราน จังหวัดนครปฐม / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 379 ส691ร 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษCall number: 379 ส691ร 2540 (5).

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ธนบุรี.

by กรมการฝึกหัดครู.

Call number: 379.593 ผ932 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Novels Publisher: [กรุงเทพฯ] : สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ธนบุรี, [2534?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ผ932 2534 (1).

ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุรเจตน์ เนติลักษณวิจารณ์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2541 เวลา 17.00 น.

Call number: 379.593 ท535 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์ (2541), 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ท535 2541 (1).

รายงานการวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี / พิณสุดา สิริธรังศรี.

by พิณสุดา สิริธรังศรี.

Call number: 379.593 พ663ร 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Other title: ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 พ663ร 2552 (1).

การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการสัมมนา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by การสัมมนาระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2552: จังหวัดสงขลา) | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 ก525ก 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก525ก 2552 (1).

รายงานการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 กันยายน 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน / ผู้สรุปและเรียบเรียง, สุภาพร โกเฮงกุล...[และคนอื่นๆ].

by การประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย (ครั้งที่ 1 : 2552 : หัวหิน).

Call number: 379.593 ก471ร 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษามหภาค สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Other title: การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก471ร 2553 (2).

รายงานการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี / ผู้สรุปและเรียบเรียง, สุภาพร โกเฮงกุล...[และคนอื่นๆ].

by การประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย (ครั้งที่ 2 : 2553 : ชลบุรี).

Call number: 379.593 ก471ร 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษามหภาค สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Other title: การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก471ร 2553 (2).

มหามงคลวาร / บัลลังก์ โรหิตเสถียร ... [และคนอื่นๆ]

by บัลลังก์ โรหิตเสถียร.

Call number: 379.593 ม243 2562 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 2562Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ม243 2562 (1).