Refine your search

Your search returned 40 results from 112967 records.

การปฏิบัติตามโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" ตามแนวพระราชดำริของเกษตรกรในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย / ยุพดี เหมะรัต.

by ยุพดี เหมะรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)-- สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546 Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือวิทยานิพนธ์Call number: วน 631.58 ย384ก 2546 (2).

ผ้าทอพื้นเมืองภาคกลาง / มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Call number: 677.028 ม246ผ 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 677.028 ม246ผ 2543 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 677.028 ม246ผ 2543 (1).

รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ... : ภาคกลาง = Report of the ... business trade and services survey : Central region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักสถิติพยากรณ์.

Call number: อ 380.0212 ส691ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 380.0212 ส691ร 2547 (1). :

ฉันรัก...เมืองไทยภาคกลาง / บางกอกการ์ตูนนิส, บรรณาธิการ

by บางกอกการ์ตูนนิส.

Call number: อ 915.93 ฉ269 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2543Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 915.93 ฉ269 2543 (1). :

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคกลาง = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Central Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 004.021 ส691ส 2548 (1). :

การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าของที่ระลึกในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง : รายงานการวิจัยเรื่อง / ทวีป ศิริรัศมีและพรพิมล เตียมวัง

by ทวีป ศิริรัศมี | พรพิมล เตียมวัง | กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2549Other title: รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าของที่ระลึกในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 745.5 ท199ร 2549 (1). :

โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท : ภูษาวิจิตร / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

by สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

Call number: อ 746.09593 ส181ค Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ม.ป.ป. : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 746.09593 ส181ค (1). :

สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2545 ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาลภาคกลาง = Report of the 2002 business trade and services census basic information : Municipal areas Central region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 380.0212 ส691ร 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน , 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 380.0212 ส691ร 2542 (1). :

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2549 (สถานประกอบการ) ภาคกลาง = The 2006 information and communication technology survey (Establishment) Central Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม.

Call number: อ 004.021 ส691ก 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Other title: The 2006 information and communication technology survey (Establishment) Central Region.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 004.021 ส691ก 2549 (1). :

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: อ 306.03 ส678 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.03 ส678 2542 (1). :

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: อ 306.03 ส678 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.03 ส678 2542 (1). :

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: อ 306.03 ส678 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.03 ส678 2542 (1). :

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: อ 306.03 ส678 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.03 ส678 2542 (1). :

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: อ 306.03 ส678 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.03 ส678 2542 (1). :

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: อ 306.03 ส678 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.03 ส678 2542 (1). :

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: อ 306.03 ส678 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.03 ส678 2542 (1). :

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: อ 306.03 ส678 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.03 ส678 2542 (1). :

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: อ 306.03 ส678 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.03 ส678 2542 (1). :

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: อ 306.03 ส678 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.03 ส678 2542 (1). :

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: อ 306.03 ส678 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 306.03 ส678 2542 (1). :