Refine your search

Your search returned 31 results from 112478 records.

ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / จุมพจน์ วนิชกุล.

by จุมพจน์ วนิชกุล | สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Call number: 004 จ637ค 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กาญจนบุรี: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 จ637ค 2542 (1).

แลไปข้างหน้าวิถีอนาคต / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.

by ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.

Call number: 004 ศ462ล 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: มติชน, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 ศ462ล 2538 (1).

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต / สานิตย์ กายาผาด,ไชยา ภาวบุตรและสุรศิลป์ มูลสิน.

by สานิตย์ กายาผาด | ไชยา ภาวะบุตร | สุรศิลป์ มูลสิน.

Call number: 004 ส645ท 2542 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2542Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะครุศาสตร์Call number: 004 ส645ท 2542 (4), สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 ส645ท 2542 (14), ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Call number: 004 ส645ท 2542 (3).

พิชัยยุทธ์ธุรกิจไอที / ประสิทธิ์ ตินารักษ์

by ประสิทธิ์ ตินารักษ์.

Call number: 338.4735475 ป413พ 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 338.4735475 ป413พ 2538 (1).

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) / ประทีป บัญญัตินพรัตน์...[และคนอื่นๆ]

by ประทีป บัญญัตินพรัตน์ | บุญธีร์ เครือตราชู.

Call number: 372.82 ก318 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2545Other title: เทคโนโลยีสารสนเทศ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 372.82 ก318 2545 (2).

แผนแม่บทเชิงงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ พ.ศ. 2543 - 2552 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Call number: 004 ส691ผ 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 ส691ผ 2543 (1).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล.

by ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล.

Call number: 004 ศ232ท 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 ศ232ท 2547 (2).

รายงานผลการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ครัวเรือน)ไตรมาส 1 พ.ศ 2547 / สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 004.021 ส691ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 1387 (1).

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

by โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

Call number: 004 อ978ว 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 อ978ว 2547 (1).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2548 (สถานประกอบการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Northeastern Region / สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Northeastern Region.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 (2).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ... (สถานประกอบการ) ภาคเหนือ = The... information and communication technology survey (Establishment) Northern Region / สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม. กลุ่มสถิติสถานประกอบการ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Other title: The... information and communication technology survey (Establishment) Northern Region.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 (1).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) ภาคกลาง = The ... information and communication technology survey (Establishment) Central Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 (1).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (สถานประกอบการ) ทั่วราชอาณาจักร = The ... information and communication technology survey (Establishment) Whole Kingdom / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม. กลุ่มสถิติสถานประกอบการ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: The ... information and communication technology survey (Establishment) Vicinity.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 1410 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 004.021 ส691ส 2548 (1).

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต = Information technology for life / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Call number: 004 ม246ท 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 ม246ท 2548 (3).

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / วศิน เพิ่มทรัพย์,วิโรจน์ ชัยมูล

by วศิน เพิ่มทรัพย์ | วิโรจน์ ชัยมูล.

Call number: 004 ว357ค 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 ว357ค 2548 (3).

Computers : เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังคมแห่งภูมิ ปัญญา / Larry Long, Nancy Long ; ลานนา ดวงสิงห์, แปลและเรียบเรียง

by ลอง, ลารี่ | ลอง, แนนซี่ | ลานนา ดวงสิงห์.

Call number: 004 ล151ค 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Original language: English Publisher: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไซน่า, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 ล151ค 2548 (3). Checked out (1).

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ = Computing essentials / Timothy J. O'Leary และ Linda I. O'leary ; แปลและเรียบเรียง, ยาใจ โรจนวงศ์ชัย...[และคนอื่นๆ].

by โอเลียรี่, ทิโมที เจ | โอเลียรี่, ลินดา ไอ | ยาใจ โรจนวงศ์ชัย.

Call number: 004 อ986ค 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai Original language: English Publisher: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2550Other title: Computing essentials.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 อ986ค 2550 (1). Checked out (1).

เทคโนโลยีสารสนเทศกับผลการเรียนรู้ / สุนีย์ คล้ายนิล, ปรีชาญ เดชศรี และ อัมพลิกา ประโมจนีย์.

by สุนีย์ คล้ายนิล | ปรีชาญ เดชศรี | อัมพลิกา ประโมจนีย์ | Organisation for economic co-operation and development (OECD).

Call number: 607.37 ส816ท 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2550Other title: รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA).Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 607.37 ส816ท 2550 (2).

การประเมินโครงการ "Intel teach to the future program" / คณะผู้ประเมิน, จริยา เสถบุตร...[และคนอื่นๆ].

by จริยา เสถบุตร | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. สถาบันวิจัยและแผนอุดมศึกษา | สำนักเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1.

Call number: 607.3 ก491 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 607.3 ก491 2550 (1).

วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / สกาวรัตน์ จงพัฒนากร

by สกาวรัตน์ จงพัฒนากร.

Call number: 004 ส124ว 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 004 ส124ว 2551 (2).