Refine your search

Your search returned 46 results from 112478 records.

รายงานผลการวิจัย เรื่อง ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) / ผู้วิจัย : สมชาย สุขสิริเสรีกุล

by สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Other title: ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT).Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 338.47004 ส241ร 2543 (2). :

มาตรการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเอกชน / ชาตรี ศรีไพพรรณและคณะสุธรรม วาณิชเสนี.

by ชาตรี ศรีไพพรรณ | สุธรรม วาณิชเสนี.

Call number: 384.30285 ช514ม 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 384.30285 ช514ม 2540 (3).

พิชัยยุทธ์ธุรกิจไอที / ประสิทธิ์ ตินารักษ์

by ประสิทธิ์ ตินารักษ์.

Call number: 338.4735475 ป413พ 2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 338.4735475 ป413พ 2538 (1).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2548 (สถานประกอบการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Northeastern Region / สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Northeastern Region.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 (2).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) ภาคกลาง = The ... information and communication technology survey (Establishment) Central Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 (1).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ปริมณฑล = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Vicinity / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม. กลุ่มสถิติสถานประกอบการ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Vicinity.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 (1).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคใต้ = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Southern Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Southern Region.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 004.021 ส691ส 2548 (1). :

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2548 (สถานประกอบการ) = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Bangkok / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 004.021 ส691ก 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548Other title: The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Bangkok.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 004.021 ส691ก 2548 (1). :

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคเหนือ = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Northern Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม. กลุ่มสถิติสถานประกอบการ.

Call number: อ 004.021 ส691ก 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Northern Region.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 004.021 ส691ก 2548 (1). :

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคกลาง = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Central Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 004.021 ส691ส 2548 (1). :

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ทั่วราชอาณาจักร = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Whole Kingdom / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม. กลุ่มสถิติสถานประกอบการ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Vicinity.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 004.021 ส691ส 2548 (1). :

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคใต้ = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Southern Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Southern Region.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 004.021 ส691ส 2548 (1). :

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2548 (สถานประกอบการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Northeastern Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Northeastern Region.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 004.021 ส691ส 2548 (1). :

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ปริมณฑล = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Vicinity / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม. กลุ่มสถิติสถานประกอบการ.

Call number: อ 004.021 ส691ส 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Other title: The 2005 information and communication technology survey (Establishment) Vicinity.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 004.021 ส691ส 2549 (1). :

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคกลาง = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) [วีซีดี] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Format: electronic computer optical disc cartridge; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ; 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD-ROM 001041 (1).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ทั่วราชอาณาจักร = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) [วีซีดี] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Format: electronic computer optical disc cartridge; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD-ROM 001043 (1).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) กรุงเทพมหานคร = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) [วีซีดี] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Format: electronic computer optical disc cartridge; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD-ROM 001044 (1).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ปริมณฑล = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) [ซีดี-รอม] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Format: electronic computer optical disc cartridge; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD-ROM 001045 (1).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) [วีซีดี] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Format: electronic computer optical disc cartridge; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: The 2005 information and communication technology survey.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD-ROM 001046 (1).

การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคใต้ = The 2005 information and communication technology survey (Establishment) [วีซีดี] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Mixed materialsMixed materials; Format: electronic computer optical disc cartridge Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD-ROM 001047 (1).