Refine your search

Your search returned 19 results from 112967 records.

รายงานประจำปี ....โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค = Annuel report 5 area studies project / โครงการ อาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค.

by โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 915.9 ค961ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 915.9 ค961ร 2543 (1).

การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 : ความสำเร็จของการพัฒนาของโครงการ 28-29 กรกฎาคม 2549 ณ บริเวณ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยานเรศวร อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก / มหาวิทยาลัยนเรศวร

by การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2549 : มหาวิทยาลัยนเรศวร) | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.00143 ก471ก 2549 (1). :

ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2548 [วีซีดี] / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Mixed materialsMixed materials Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: VCD 001670 (1).

ศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ / ราชบัณฑิตยสถาน

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Call number: อ 423.9591 ร421ศ 2532 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2532Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 423.9591 ร421ศ 2532 (1). :

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

by มหาวิทยาลัยรังสิต.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016 ม246ก 2550 (1). :

การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 'เรียนรู้งานวิจัย ขยายผลสู่ชุมชน' / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ; กองบรรณาธิการ, ศิริพร หงส์พันธุ์...[และคนอื่นๆ] ; รวบรวมข้อมูล/จัดรูปแบบ, ชวนชม ศกุนตนาค, จารุณี แสนลำ

by การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 'เรียนรู้งานวิจัย ขยายผลสู่ชุมชน' (ครั้งที่ 3 : 2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) | ศิริพร หงส์พันธุ์ | ชวนชม ศกุนตนาค | จารุณี แสนลำ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครราชสีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2550Other title: เรียนรู้งานวิจัย ขยายผลสู่ชุมชน.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.00143 ก475ก 2550 (1). :

ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2549 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: อ 001.4025 ส691ท 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 001.4025 ส691ท 2550 (1). :

การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 : ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 28 - 29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร / สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

by การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" (ครั้งที่ 3 : 2550 : พิษณุโลก) | มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พิษณุโลก : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.00143 ก475ก 2550 (1). :

การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 : ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2 / สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

by การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" (ครั้งที่ 3 : 2550 : พิษณุโลก) | มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พิษณุโลก : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 2160 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.00143 ก475ก 2550 (1).

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและวิจัย ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยรามคำแหง / จัดทำโดย กองบรรณาธิการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมวิชาการและวิจัย ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

by มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กองบรรณาธิการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมวิชาการและวิจัย ประจำปี 2551.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016 อ885 2551 (1). :

ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2550 / สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: อ 001.4025 ส691ท 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 001.4025 ส691ท 2551 (1). :

การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก = Proceedings NARESUAN research conference 2008 / มหาวิทยาลัยนเรศวร

by การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" (ครั้งที่ 4 : 2551 : มหาวิทยาลัยนเรศวร) | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551Other title: นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 "การบริหารนัตกรรม" วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | Proceedings NARESUAN research conference 2008.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.00143 ก471ก 2551 (1). :

การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก = Proceedings NARESUAN research conference 2008 / มหาวิทยาลัยนเรศวร

by การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 4 : 2551 : มหาวิทยาลัยนเรศวร) | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551Other title: นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 "การบริหารนวัตกรรม" วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | Proceedings NARESUAN research conference 2008.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.00143 ก471ก 2551 (1). :

ทำเนียบผลการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล่มที่ 17 ประจำปี 2552 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: อ 001.4025 ส691ท 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 001.4025 ส691ท 2553 (1). :

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553 "พัฒนาสังคมไทยด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์" / จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ; บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ; คณะกรรมการกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

by การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย"พัฒนาสังคมไทยด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์" (ครั้งที่ 20 : 2553 : สงขลา) | คณะกรรมการกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | มหาวิทยาลัยทักษิณ. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553Other title: พัฒนาสังคมไทยด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 011.75 ก471ก 2553 (1). :

รายงานสรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ = Summaries of foreign researchers' reports / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

Call number: อ 016.0014 ส691ร 2554 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Thai, English Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2554Other title: Summaries of foreign researchers' reports.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 6 โสตทัศนวัสดุCall number: CD 3274 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 016.0014 ส691ร 2554 (1).

การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 : ถักทองานวิจัยสานสายใยสู่อาเซียน วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 / ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

by การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย (ครั้งที่ 9 : 2556 : นครราชสีมา) | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2556Other title: ถักทองานวิจัยสานสายใยสู่อาเซียน | เอกสารการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 9 : ถักทองานวิจัยสานสายใยสู่อาเซียน วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.00143 ก475ก 2556 (1). :

โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๐ "นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน" วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : บทคัดย่อ / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

by การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ครั้งที่ 10 : 2560 : ภูเก็ต) | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, [2560]Other title: นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน | โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๐ "นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน" วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | บทคัดย่อ โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๐ "นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน" วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.6 ก482ค 2560 (1). :

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคมสำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / พงษ์เทพ สันติกุล

by พงษ์เทพ สันติกุล.

Call number: 001.42 พ156ท 2561 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 001.42 พ156ท 2561 (2).