Your search returned 6 results from 110717 records.

จิตวิทยาวัยุร่น = Adolescent psychology / วัฒนา พัชราวนิช

by วัฒนา พัชราวนิช | วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะครุศาสตร์. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว.

Call number: 155.5 ว398จ 2527 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2527Other title: Adolescent psychology..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 155.5 ว398จ 2527 (3).

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ทัศนะเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นในนวนิยายสะท้อนปัญหาวัยรุ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2542 / ลินดา เกณฑ์มา.

by ลินดา เกณฑ์มา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546Other title: การวิเคราะห์ทัศนะเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นในนวนิยายสะท้อนปัญหาวัยรุ่น..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: วจ 305.235 ล438ง 2546 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 305.235 ล438ง 2546 (2).

การศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุของการเที่ยวสถานเริงรมย์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร / นันทยา คงประพันธ์.

by นันทยา คงประพันธ์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2543Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543. Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 305.235 น422ก 2543 (1). :

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การรับรู้พฤติกรรม และความพอใจของวัยรุ่นต่อสื่อโฆษณาฟรีโปสการ์ด / รัชมน ก้อนแก้ว

by รัชมน ก้อนแก้ว.

Edition: พิมพ์สำเนาMaterial type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2543Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2543 Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 305.23 ร345ก 2543 (1). :

พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ / จุฑารัตน์ เชิญอักษร.

by จุฑารัตน์ เชิญอักษร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2545Dissertation note: ภาคนิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) -- สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545 Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 305.23 จ631พ 2545 (1). :

ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อขนมไทยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / โสภาพรรณ บริรักษ์สราวุธ.

by โสภาพรรณ บริรักษ์สราวุธ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ.

Edition: พิมพ์สำเนาMaterial type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธม.) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วน 658.8 ส984ท 2545 (1). :