Refine your search

Your search returned 762 results from 110774 records.

ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ปีพุทธศักราช 2529 / สำนักราชเลขาธิการ.

by สำนักราชเลขาธิการ.

Call number: 895.915 ส691ป 2529 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2529Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 895.915 ส691ป 2529 (1).

ใต้ละอองธุลีพระบาทกับลัดดาซุบซิบ / แถมสิน รัตนพันธุ์

by แถมสิน รัตนพันธุ์.

Call number: อ 929.7593 ถ841ต 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 929.7593 ถ841ต 2549 (2). :

สองธรรมราชา / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

by อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.

Call number: อ 923.1593 อ477ส 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 อ477ส 2549 (2). :

หนึ่งในโลกจอมกษัตริย์ มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

by อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.

Call number: อ 923.1593 อ477ห 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 อ477ห 2549 (2). :

ใกล้เบื้องพระยุคลบาทกับลัดดาซุบซิบ / แถมสิน รัตนพันธุ์

by แถมสิน รัตนพันธุ์.

Call number: อ 923.1593 ถ841ก 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ถ841ก 2549 (2). :

ตามหาคนในรูป ภาพมงคลในหลวงกับประชาชน / กองบรรณาธิการ ข่าวสด

by กองบรรณาธิการ ข่าวสด | กองบรรณาธิการ ข่าวสด.

Call number: 923.1593 ก464ต 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 923.1593 ก464ต 2549 (2).

29 ราชันย์ :พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ 29 พระองค์ทั่วโลก / วสิษฐ เกชกุญชร, บรรณาธิการ

by กองบรรณาธิการมติชน.

Call number: อ 923.1 ย316 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1 ย316 2549 (2). :

ประทับในใจราษฎร์ / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์, บรรณาธิการ

by ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.

Call number: อ 779.939022 ป274 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 779.939022 ป274 2549 (1). :

รอยพระยุคลบาท / วสิษฐ เดชกุชร

by วสิษฐ เดชกุญชร.

Call number: 923.1593 ว362ร 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 923.1593 ว362ร 2549 (1). Checked out (1).

114 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2549 / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: อ 353.809593 ก218ห 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 353.809593 ก218ห 2549 (1). :

ผืนดินพระราชทาน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Call number: อ 333.31593 ส691ผ 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 001661 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 333.31593 ส691ผ 2549 (1).

พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนและพระราชกรณียกิจใน 25 ปี / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: 923.1593 พ357 2514 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนคร : สำนัก, 2514Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 923.1593 พ357 2514 (1).

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานหนักอย่างไร / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงงาน

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงงาน | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงงาน.

Call number: อ 923.1593 ส691 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 923.1593 ส691 (1).

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Other title: หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 254-Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : ผลสำเร็จจากแนวพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 254-Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691ห (1). :