Refine your search

Your search returned 11 results from 110653 records.

รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 = Educational model for an equilibrium in the context of 21st / พรชุลี อาชวบำรุง

by พรชุลี อาชวอำรุง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Other title: Educational model for an equilibrium in the context of 21st.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.9593 พ235ร 2538 (1). :

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา / ศรีสมร พุ่มสะอาด...[และคนอื่นๆ.]

by ศรีสมร พุ่มสะอาด.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539Other title: การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 371.8072 ร451 2539 (1). :

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวโน้มเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับอนาคต / พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์

by พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สกศ., 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.78 พ 565ร 2549 (1). :

การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นบนฐานการวิจัย : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมนนทรี อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

by การประชุมวิชาการประจำปีการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นบนฐานการวิจัย (2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [เชียงราย] : มหาวิทยาลัย, 2553Other title: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2553 "การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นบนฐานการวิจัย".Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.593 ก471ก 2553 (1). :

การพัฒนารูปแบบเวลาว่างศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์และภูฟ้า เสวกพันธุ์

by ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ | ภูฟ้า เสวกพันธุ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 371.2 ป316ก 2556 (1). :

รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: วจ 379.593 ส691ร 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557Other title: แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.593 ส691ร 2557 (2). :

การประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2557 25 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "วิกฤตบัณฑิตไทย...ความท้าทาย โอกาสและแนนวทางการพัฒนา : รวมบทความทางวิชาการ / การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (2557 : ปทุมธานี); มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: วจ 378.1 ก482 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.1 ก482 2557 (1). :

เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.593 พ952 2559 (1). :

การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : รายงานวิจัยเรื่อง / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560Other title: รายงานวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 344.07 ก522 2560 (1). :

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2562Other title: รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.593 น927 2562 (1). :

การพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562Other title: รายงานการวิจัยการพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก .Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.116 ก493 2562 (1). :