Your search returned 13 results from 110653 records.

รัตนาจารย์การศึกษา พระปรีชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี / คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ...[และคนอื่นๆ]

by สุมณฑา พรหมบุญ, คุณหญิง | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: อ 379.593 ร375 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 379.593 ร375 2548 (1). :

พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: อ 379.593 ค121พ 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 379.593 ค121พ 2548 (1). :

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) : ฉบับสรุป / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.207 ก188 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.207 ก188 2551 (1).

ระบบโรงเรียนคุณภาพระดับโลกขึ้นมาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำได้อย่างไร / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.2 ส691ร 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.2 ส691ร 2552 (2).

การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการสัมมนา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by การสัมมนาระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2552: จังหวัดสงขลา) | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: 379.593 ก525ก 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก525ก 2552 (1).

จากอดีตอันยิ่งใหญ่ สู่อนาคตที่้ท้าทาย หนังสือที่ระลึก สกศ.ครบรอบ ๕๔ ปี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 379.593 ส691จ 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ส691จ 2556 (2).

รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: วจ 379.593 ส691ร 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557Other title: แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.593 ส691ร 2557 (2). :

เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.593 พ952 2559 (1). :

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 ความจำเป็นของการแข่งขันและการกระจายอำนาจในระบบการศึกษาไทย / วีระชาติ กิเลนทอง

by วีระชาติ กิเลนทอง | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 379.593 ว844ส 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเพทฯ : สถาบัน, 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ว844ส 2560 (1).

การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : รายงานวิจัยเรื่อง / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560Other title: รายงานวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 344.07 ก522 2560 (1). :

รายงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.9593 ร451 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370.9593 ร451 2560 (1).

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2562Other title: รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.593 น927 2562 (1). :

การพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562Other title: รายงานการวิจัยการพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก .Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.116 ก493 2562 (1). :