Your search returned 10 results from 110709 records.

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอนาคต / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 375 ก218ก 2534 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2534Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 375 ก218ก 2534 (2).

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (กรกฏาคม 2542 - มิถุนายน 2543 ) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา.

Call number: 379.593 ก218ร 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก218ร 2543 (2).

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370 ก218ค 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370 ก218ค 2536 (1).

เรียนรู้ร่วมกัน 2 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 370 ก218 2540 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370 ก218 2540 (4).

การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาตามระบบคุณธรรม / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 371.2 ส691ก 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.2 ส691ก 2548 (2).

รัตนาจารย์การศึกษา พระปรีชาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี / คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ...[และคนอื่นๆ]

by สุมณฑา พรหมบุญ, คุณหญิง | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: อ 379.593 ร375 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 379.593 ร375 2548 (1). :

พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: อ 379.593 ค121พ 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 379.593 ค121พ 2548 (1). :

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) : ฉบับสรุป / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.207 ก188 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.207 ก188 2551 (1).

121 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการศึกษาไทย : วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 9 เมษายน 2556 / กระทรวงศึกษาธิการ ; คณะผู้จัดทำ, วินัย รอดจ่าย ... [และคนอื่น ๆ].

by กระทรวงศึกษาธิการ | วินัย รอดจ่าย.

Call number: อ 379.593 ก218ห 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2556Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 379.593 ก218ห 2556 (1). :