Refine your search

Your search returned 114 results from 110653 records.

รายงานการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 กันยายน 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน / ผู้สรุปและเรียบเรียง, สุภาพร โกเฮงกุล...[และคนอื่นๆ].

by การประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย (ครั้งที่ 1 : 2552 : หัวหิน).

Call number: 379.593 ก471ร 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษามหภาค สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Other title: การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก471ร 2553 (2).

รายงานการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี / ผู้สรุปและเรียบเรียง, สุภาพร โกเฮงกุล...[และคนอื่นๆ].

by การประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย (ครั้งที่ 2 : 2553 : ชลบุรี).

Call number: 379.593 ก471ร 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษามหภาค สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Other title: การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ก471ร 2553 (2).

วิวัฒนาการของการศึกษาลาว นับตั้งแต่ปี 1893 - 2020 = Educational evolution development of Laos 1893 - 2020 / สุกกงแสง ไชยเลิศ

by สุกกงแสง ไชยเลิศ.

Call number: อ 370.594 ส737ว 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : โรงพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Other title: Educational evolution development of Laos 1893 - 2020.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 370.594 ส737ว 2551 (1). :

6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

Call number: 370.113 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, [2553?]Other title: หกเดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370.113 ส691ห (2).

การวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน / ราตรี นันทสุคนธ์

by ราตรี นันทสุคนธ์.

Call number: 370.7 ร442ก 2554 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สุราษฏร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, 2554Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370.7 ร442ก 2554 (2).

การพัฒนารูปแบบเวลาว่างศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์และภูฟ้า เสวกพันธุ์

by ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ | ภูฟ้า เสวกพันธุ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 371.2 ป316ก 2556 (1). :

จากอดีตอันยิ่งใหญ่ สู่อนาคตที่้ท้าทาย หนังสือที่ระลึก สกศ.ครบรอบ ๕๔ ปี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 379.593 ส691จ 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ส691จ 2556 (2).

121 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการศึกษาไทย : วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 9 เมษายน 2556 / กระทรวงศึกษาธิการ ; คณะผู้จัดทำ, วินัย รอดจ่าย ... [และคนอื่น ๆ].

by กระทรวงศึกษาธิการ | วินัย รอดจ่าย.

Call number: อ 379.593 ก218ห 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2556Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 379.593 ก218ห 2556 (1). :

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน / สมถวิล วิจิตรวรรณา...[และคนอื่นๆ]

by สมถวิล วิจิตรวรรณา.

Call number: 370.78 ก514 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่งคงการพิมพ์, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370.78 ก514 2556 (2).

รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: วจ 379.593 ส691ร 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557Other title: แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.593 ส691ร 2557 (2). :

พื้นฐานและหลักการศึกษา = Foundation and principles of education / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

by ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.

Call number: 370 ป474พ 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง)Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557Other title: Foundation and principles of education.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370 ป474พ 2557 (2).

การประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2557 25 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "วิกฤตบัณฑิตไทย...ความท้าทาย โอกาสและแนนวทางการพัฒนา : รวมบทความทางวิชาการ / การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (2557 : ปทุมธานี); มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: วจ 378.1 ก482 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.1 ก482 2557 (1). :

แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา / ปัทมา คำภาศรี...[และคนอื่นๆ]

by ปัทมา คำภาศรี.

Call number: 379.122 ผ931 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.122 ผ931 2557 (2).

กระบวนการและข้อค้นพบจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่การศึกษา / วิษณุ ทรัพย์สมบัติ...[และคนอื่นๆ]

by วิษณุ ทรัพย์สมบัติ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณืการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.2 ก218 2557 (1).

ความเป็นธรรมกับคุณภาพการศึกษาและผลิตภาพจากสุขภาวะในการทำงาน / อภิชัย พันธเสน

by อภิชัย พันธเสน.

Call number: 379.593 อ251ค 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 อ251ค 2557 (1).

เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.593 พ952 2559 (1). :

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 ความจำเป็นของการแข่งขันและการกระจายอำนาจในระบบการศึกษาไทย / วีระชาติ กิเลนทอง

by วีระชาติ กิเลนทอง | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 379.593 ว844ส 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเพทฯ : สถาบัน, 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 379.593 ว844ส 2560 (1).

การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : รายงานวิจัยเรื่อง / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560Other title: รายงานวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 344.07 ก522 2560 (1). :

ความเป็นผู้นำทางการศึกษา / บรรณาธิการ: ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ นักรบ หมี้แสน ; ไพฑูรย์ สินลารัตน์ [และคนอื่นๆ 23 คน]

by ไพฑูรย์ สินลารัตน์ | นักรบ หมี้แสน.

Call number: 371.207 ค181 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.207 ค181 2560 (2).

คู่มือรูปแบบมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา / มงคลชัย สมอุดร

by มงคลชัย สมอุดร.

Call number: 370.113 ม115ค 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370.113 ม115ค 2560 (1).