Refine your search

Your search returned 21 results from 110774 records.

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน : กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย - มาเลเซีย / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323.1 ส691ผ 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 323.1 ส691ผ 2548 (1).

สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรม / เสน่ห์ จามริก

by เสน่ห์ จามริก | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323 ส898ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษนแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 323 ส898ส 2548 (1).

กรณีศึกษา : การละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 331.8 ค121 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 331.8 ค121 2548 (1).

21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใตกล้าหาญ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 923.6593 ย383 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 923.6593 ย383 2548 (1).

กระบวนการต่อสู้ : เพื่อรักษาทรัพยากรของชุมชน / หาญณรงค์ เยาวเลิศ...[และคนอื่นๆ]

by หาญณรงค์ เยาวเลิศ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 333.714 ก218 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : นครปฐมการพิมพ์, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.714 ก218 2548 (1).

เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย พ.ศ. 2544-2546 / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323.4593 ค121ส 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 323.4593 ค121ส 2547 (1).

ฐานข้อมูลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จาก รัฐธรรมนูญ 2550 [วีซีดี]/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2550]Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 1967 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545-2547 / โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, เกศริน เตียวสกุล, สุนี ไชยรส.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส [บรรณาธิการ.] | เกศริน เตียวสกุล [บรรณาธิการ.] | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2549 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2548 / โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, เกศริน เตียวสกุล, สุนี ไชยรส.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส [บรรณาธิการ.] | เกศริน เตียวสกุล [บรรณาธิการ.] | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2549 (1).

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำขอของประธานสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา : กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, วารุณี เจนาคม.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | วารุณี เจนาคม | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ค 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Other title: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา. | กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ค 2549 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิทางสังคม และอื่นๆ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิชุมชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิในกระบวนการยุติธรรม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยปี 2553 - 2554 / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: อ 323.09593 ส691ร 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 4148 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 323.09593 ส691ร 2555 (1).

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 363.2 ส691ค 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 363.2 ส691ค 2557 (2).

รายงานการศึกษา เรื่อง โทษประหารชีวิตในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 364.66 ส691ร 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 364.66 ส691ร 2557 (2).

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน / กชามาศ ฐาปนโสภณ

by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 333.31 ก112ก 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.31 ก112ก 2558 (2).

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดปรับปรุงตำแหน่งของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 610.69 ก469 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 610.69 ก469 2558 (2).

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน : รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Other title: รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 307.1209593 ผ262 2559 (1). :

ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กับมิติสิทธิมนุษยชน : รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Book Book; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Other title: รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กับมิติสิทธิมนุษยชน..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 362.7 ป525 2559 (1). :