Refine your search

Your search returned 113 results from 110717 records.

ประมวลข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 342.593 ส691ป 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.593 ส691ป 2549 (1).

รายงานการวิจัยติดตามผลและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา : สารสนเทศกรณีศึกษาภาคสนาม / สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์และคณะ

by สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.1072 ร451 2549 (1). :

รายงานการวิจัยติดตามผลและประเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา : สารสนเทศกรณีศึกษาภาคสนาม / สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์...[และคนอื่นๆ]

by สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 370.1072 ร451 2549 (1). :

ศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต / สมภาร พรมทา

by สมภาร พรมทา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 200 ส271ศ 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 200 ส271ศ 2549 (8).

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : หน้าที่และบทบาท / ชนิตา รักษ์พลเมืองและสมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

by ชนิตา รักษ์พลเมือง | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.12 ช153อ 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.12 ช153อ 2549 (6).

มนุษย์กับการใช้เหตุผล / ปรีชา ช้างขวัญยืนและสมภาร พรมทา

by ปรีชา ช้างขวัญยืน | สมภาร พรมทา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 160 ป467ม 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 160 ป467ม 2549 (8).

โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้ สู่สังคมสมานฉันท์สำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2550 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 369.47 ส691ค 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 369.47 ส691ค 2550 (1).

การประชุมสุดยอดผู้นำด้านการศึกษาและการเสวนาผู้บริหารระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4 [Electronic Resource] / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

by การประชุมสุดยอดผู้นำด้านการศึกษาและการเสวนาผู้บริหารระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ครั้งที่ 4) | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: [กรุงเทพฯ] : ปิโก (ไทยแลนด์), 2555Other title: งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0735 (1).

สรุปผล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 362.1969792 ส356 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 362.1969792 ส356 2549 (1).

สรุปโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ปีงบประมาณ 2548 / [สุริยา เสถียรกิจอำไพ...[และคนอื่นๆ]

by สุริยา เสถียรกิจอำไพ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

Call number: 378.593 ส356 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Other title: โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ปีงบประมาณ 2548..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส356 2550 (2).

รายงานผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.198 ส691ร 2559 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559Other title: การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.198 ส691ร 2559 (1).

รายงานการประเมินผลโครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างงประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย (ปี2544-2548) / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

Call number: 378.593 ร451 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2550]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ร451 2550 (3).

รายงานการประเมินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ ไทย-ฝรั่ง (ปี พ.ศ. 2545 - 2548) / สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2550]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 379.129 ส691ร 2550 (1). :

ความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย / [รวบรวมและจัดทำ, สุมัณฑนา จันทโรจวงศ์...[และคนอื่นๆ]].

by สุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

Call number: 378.593 ค181 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2550]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ค181 2550 (3).

สรุปโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2549 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.593 ส691ส 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ส 2550 (1).

มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ = Standards of English for occupations / ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ.

Call number: 428.24 ศ814ม 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, 2549Other title: Standards of English for occupations.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 428.24 ศ814ม 2549 (1).

มาตรฐานหอพักนักศึกษา และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.19871 ม435 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.19871 ม435 2551 (2).

สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 616.9792 ส691ส 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 616.9792 ส691ส 2550 (2).

สรุปโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2550 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.593 ส691ส 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ส 2551 (2).

วิพากษ์การอุดมศึกษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.593 ส691ว 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ว 2551 (1).