Refine your search

Your search returned 113 results from 110694 records.

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา (2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

Call number: 371.95 น928น 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.95 น928น 2548 (2).

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสวัสดิการสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสวัสดิการสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา (2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

Call number: 371.91 น928น 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.91 น928น 2548 (1).

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ / สำนักงานโครงการ พวส. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักงานโครงการ พวส.

Call number: 507 ส691ก 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 507 ส691ก 2548 (2).

การอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพในสหราชอาณาจักร และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.42 ก318ก 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา , 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.42 ก318ก 2548 (2).

สารคดีวิทยุ ชุด "ก้าวที่กล้า" [วีซีดี] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Mixed materialsMixed materials; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: VCD 00707 (1).

สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

Call number: 616.9792 ส357 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 616.9792 ส357 2548 (2).

ความร่วมมือทางวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศปี พ.ศ.2546-2547 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 341.767 ส691ค 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 341.767 ส691ค 2548 (2). :

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนาะเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / มณี เหมทานนท์...[และคนอื่น ๆ]

by มณี เหมทานนท์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. คณะครุศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 371.10221 ก494 2547 (2). :

สรุปผลการดำเนินงาน : ชุดโครงงานวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโครงการวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2548 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) | สำนักงานคณะกรมการอุดมศึกษา (สกอ.).

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน , 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: บศ 027.7593 ส691 (2). :

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับโครงการการศึกษาในต่างประเทศ / พรทิพย์ กาญจนนิยตและชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

by พรทิพย์ กาญจนนิตย | ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378 ม345 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักงาน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378 ม345 (2).

การวิเคราะห์อาชีพช่างจักสานในจังหวัดกำแพงเพชร / อายุวัฒน์ สว่างผล

by อายุวัฒน์ สว่างผล | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2548Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 746.412 อ642ก 2548 (1). :

ทรัพยากรด้านการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย.

Call number: 378.593 ส691ท 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นานะภงค์, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ท 2549 (3).

สรุปผลการดำเนินงาน ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต "การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ"เครือข่ายมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2548 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: บศ 027.7593 ส691ส 2548 (1).

โทรทัศน์ครู : เทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ [Electronic Resource] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0742 (2).

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเหตุการณ์ธรณีพิบัติ สึนามิ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 371.19 ก218บ 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 371.19 ก218บ 2549 (2). :

ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักส่งเสริมและประสานงานสถาบันอุดมศึกษา.

Call number: 616.9792 ส691ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้ง, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 616.9792 ส691ส 2548 (2).

เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนปี 2548 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: VCD 00806 (1).

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.

Call number: 378.593 ส691ม 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 378.593 ส691ม 2549 (3).

หน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา / ปริญญา จินดาประเสริฐ...[และคนอื่นๆ]

by ปริญญา จินดาประเสริฐ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 658.022 ห162 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: thaeng Publisher: กรุงเทพฯ : นานนะภงค์, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 658.022 ห162 2549 (1).