Refine your search

Your search returned 32 results from 112911 records.

วิทยาลัยชุมชน : ปฐมบทแห่งการพัฒนา / สุนันทา แสงทอง ; บรรณาธิการ, วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์

by สุนันทา แสงทอง | วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน.

Call number: 378.154 ส816ว 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552Other title: ปฐมบทแห่งการพัฒนา.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.154 ส816ว 2552 (2).

วิทยาลัยชุมชน : พลวัตแห่งการพัฒนา / กรเกษ ศิริบุญรอด, เรวดี เจริญยิ่ง และชื่นขวัญ บุญทวี

by กรเกษ ศิริบุญรอด | เรวดี เจริญยิ่ง | ชื่นขวัญ บุญทวี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน.

Call number: 378.154 ก152ว 2552 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552Other title: พลวัตแห่งการพัฒนา.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.154 ก152ว 2552 (2).

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.

Call number: 378.593 ส691ม 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.593 ส691ม 2553 (2).

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2553Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.593 ส691ย 2553 (2). :

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

by สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 495.107 ส691ย 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 495.107 ส691ย 2553 (2).

รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทาง ปัญหา : การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 351.1 ส691ร 2556 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556Other title: ทิศทาง ปัญหา : การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 351.1 ส691ร 2556 (2).

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 378.0162 ส691น 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 378.0162 ส691น 2557 (1). :

รายงานผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 371.9 ส691ร 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.9 ส691ร 2557 (2).

รายงานผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 371.9 ส691ร 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.9 ส691ร 2557 (2).

การประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2557 25 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "วิกฤตบัณฑิตไทย...ความท้าทาย โอกาสและแนนวทางการพัฒนา : รวมบทความทางวิชาการ / การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (2557 : ปทุมธานี); มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: วจ 378.1 ก482 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.1 ก482 2557 (1). :

รายงานผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

by สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.198 ส691ร 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.198 ส691ร 2560 (1).

บทเรียนจากผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศไทย : รายงานการประชุมสัมมนา วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพ Seminar proceedings on "lessons learned from participatory peer review on Thailand doctoral programs and considered policy recommendations" / สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; รวบรวมและเรียบเรียง, ศุภมาส ลิมาวัฒนชัย, อภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์, มินตรา สิริวันต์.

by ศุภมาส ลิมาวัฒนชัย | อภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์ | มินตรา สิริวันต์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.155 บ128 2561 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561Other title: การติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศไทย.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.155 บ128 2561 (1), ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ หนังสือทั่วไปภาษาไทยCall number: 372.83043 ส215ม 2560 (2).