Refine your search

Your search returned 55 results from 110436 records.

ความปลอดภัยสำหรับผู้ทำงานที่บ้าน = Work improvement for safe home (WISH) / สรา อาภรณ์, สุดธิดา กรุงไกรวงศ์, รัตนาภรณ์ อมรรัตนไพจิตร.

by สรา อาภรณ์ | สุดธิดา กรุงไกรวงศ์ | รัตนาภรณ์ อมรรัตนไพจิตร | สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | กระทรวงแรงงาน. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 363.11 ส351ค 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: Work improvement for safe home (WISH).Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 363.11 ส351ค 2548 (2).

มอเตอร์ไซค์ 22 ล้านคัน กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุ [วีซีดี]/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | บริษัท จินตนาการ จำกัด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: VCD 2026 (1).

น้ำพริก 4 ภาค เพื่อสังคมไทยแข็งแรง / บรรณาธิการ, วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

by วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ | กระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 641.59593 น526 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 641.59593 น526 2550 (2).

ยุทธการ "สร้างน้ำดี" ที่ดอนมดแดง / อภิญญา ตันติทวีวงศ์ ; วรรณา ศรีวิริยานุภาพ, บรรณาธิการ.

by อภิญญา ตันติทวีวงศ์ | อภิญญา ตันติทวีวงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. สำนักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 333.912 อ253ย 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Other title: ยุทธการสร้างน้ำดีที่ดอนมดแดง.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.912 อ253ย 2550 (1).

คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน [Electronic Resource] / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, [255-?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0426 (1).

สื่อรณรงค์ "รวมพลังพิชิตหวัด" [ดีวีดี] / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0251 (1).

สรุปสาระสำคัญและบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนปลอดความรุนแรง จังหวัดสงขลาและจังหวัดอุดรธานี / เมธินี คุปพิทยานนท์...[และคนอื่นๆ].

by เมธินี คุปพิทยานนท์ | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 371.782 ส356 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท.] : โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและครอบครัว, [2552?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 371.782 ส356 (1).

ย้อนรอยวิเคราะห์อุบัติภัยวีดีทัศน์ 6 : กรณีศึกษาเหตุการณ์อัคคีภัยในอดีต [Electronic resource] / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [255-?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0469 (1).

แนวทางการปฏิรูปการช่วยเหลือชาวนาและพัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

Call number: 305.555 ส691น 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ICT ศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC), 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.555 ส691น 2557 (2).

การแทรกแซงและบ่อนทำลายนโยบายสาธารณะของบรรษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษานโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบของไทย / ประกิต วาทีสาธกกิจ

by ประกิต วาทีสาธกกิจ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ | มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 362.296 ป196ก 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 362.296 ป196ก 2556 (1).

จะเลือกการปฏิวัติทางการศึกษาหรือจะเลือกความพินาศ / วิทยากร เชียงกูล ; บรรณาธิการ, ยุวดี คาดการณ์ไกล.

by วิทยากร เชียงกูล | ยุวดี คาดการณ์ไกล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 370.9593 ว583จ 2553 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), 2553Other title: จะเลือกการปฏิวัติทางการศึกษาหรือจะเลือกความพินาศ?.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 370.9593 ว583จ 2553 (1).

อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง = The Future of Thai economy under the middle-income trap / สมชัย จิตสุชน, นณรัฏ พิศลยบุตร, นันทพร เมธาคุณวุฒิ

by สมชัย จิตสุชน | แผนงานเสริมสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

Call number: 330.9593 ส238อ 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557Other title: The Future of Thai economy under the middle-income trap.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ส238อ 2557 (2).

ยิ่งอ้วนยิ่งรวย!? / บรรณาธิการ, จรูญพร ปรปักษ์ประลัย, ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์คมบาง ; ภาพประกอบ, สินีนาถ เศรษฐพิศาล.

by จรูญพร ปรปักษ์ประลัย | สินีนาถ เศรษฐพิศาล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมบาง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สุข, 2557Other title: รวมเรื่องสั้น ชวนกันอย่าอ้วน : ยิ่งอ้วนยิ่งรวย!?.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: รส ย251 2557 (2).

โรคาฮาเฮ / บรรณาธิการ, จรูญพร ปรปักษ์ประลัย, ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์คมบาง ; ภาพประกอบ, สินีนาถ เศรษฐพิศาล.

by เรืองศักดิ์ ดวงพลา | สินีนาถ เศรษฐพิศาล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมบาง.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สุข, 2557Other title: รวมเรื่องสั้น ชวนกันอย่าอ้วน : โรคาฮาเฮ.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: รส ร924 2557 (2).

เติม...เต็ม : เรื่องราวบันดาลใจในการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย / กรกฎ พัลลภรักษา, สุจิตรา ชาญชัยเจริญกุล : เรียบเรียง

by กรกฎ พัลลภรักษา | สุจิตรา ชาญชัยเจริญกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ | กลุ่มแผนงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม.

Call number: 720.87 ก151ต 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 720.87 ก151ต 2558 (2).

อาหารและโภชนาการในประเทศไทย: เราอยู่ตรงจุดใดในปัจจุบัน = Thailand food and nutrition: where are we now / วาทินี คุณเผือก...[และคนอื่นๆ]

by วาทินี คุณเผือก | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 641.3 อ678 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2558Other title: Thailand food and nutrition: where are we now.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 641.3 อ678 2558 (2).

การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค / นภาภรณ์ หะวานนท์... [และคนอื่นๆ]

by นภาภรณ์ หะวานนท์ | มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 659.1 ก523 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 659.1 ก523 2555 (1).

ถุงยางอนามัยกับการดำเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย / นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ

by นิวัตร สุวรรณพัฒนา | กาญจนา แถลงกิจ | มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 613.95 น674ถ 2555 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 613.95 น674ถ 2555 (1).

Life journey เรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของไอดอลจากหลากหลายสาขาอาชีพ / เอกศาสตร์ สรรพช่าง และ อนุวัฒน์ เดชธำรงค์วัฒน์

by เอกศาสตร์ สรรพช่าง | อนุวัฒน์ เดชธำรงค์วัฒน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 158 อ884ล 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 158 อ884ล 2558 (2).

มินามาตะ : โศกนาฏกรรมและการต่อสู้สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม / บรรณาธิการ, กานต์ ทัศนภักดิ์

by กานต์ ทัศนภักดิ์ | มูลนิธิบูรณะนิเวศ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Call number: 615.902 ม579 2559 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2559Other title: Minamata.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 615.902 ม579 2559 (1).