Refine your search

Your search returned 143 results from 110436 records.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: อ 338.9593 ค123ผ 2530 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2530Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 338.9593 ค123ผ 2530 (2). :

ทำเนียบผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล่ม 3/ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2538Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 016.00143 ส691ท 2538 (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Other title: หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : ทฤษฎีใหม่ชีวิตที่พอเพียง / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 330.9593 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 330.9593 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : จอมปราชย์แห่งดิน / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 631.451 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 631.451 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : น้ำคือชีวิต / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 333.91 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 333.91 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : รักษ์ป่ารักษาชีวิต / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: 634.9 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Other title: รักษ์ป่ารักษาชีวิต.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 634.9 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : ฝายชะลอความชุ่มชื้น(Check Dam)ในรูปแบบต่างๆ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 333.91 ส691ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 333.91 ส691ห (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: 633.2 ส691ห 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 633.2 ส691ห 2549 (1). :

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ : พระเกียรติเกริกไกร / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Call number: อ 923.1593 ส691พ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 254-Other title: พระเกียรติเกริกไกร.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691พ (1). :

ระเบียบวิธีปฏิบัติและมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในประเทศอังกฤษ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: อ 371.95 ส691ร 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2543Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 371.95 ส691ร 2543 (1). :

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 = The 2007 industrial census (basic information : non-municipal area) Central region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 338.09593 ส691ส 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550Other title: The 2007 industrial census (basic information : non-municipal area) Central region..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 338.09593 ส691ส 2550 (1). :

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ.2550 = Statistical yearbook Thailand 2007 (special edition) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 315.93 ส691ร 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550Other title: Statistical yearbook Thailand 2007 (special edition)..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 2017 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 315.93 ส691ร 2550 (1).

การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ.2549 = The 2006 hotels and guest houses survey / สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 647.94593 ส691ก 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550Other title: The 2006 hotels and guest houses survey.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 647.94593 ส691ก 2550 (1). :

ครูภาษาไทยของแผ่นดิน : พระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 4-8 สิงหาคม 2542

by การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ครูภาษาไทยของแผ่นดิน : พระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2542: สถาบันราชภัฏนครสวรรค์) | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | สถาบันราชภัฏนครสวรรค์.

Call number: อ 923.1593 ก475ก 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550; กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ก475ก 2550 (1). :

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 28

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: อ 039.591 ส679 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 039.591 ส679 2550 (1). :

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 32

by สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: อ 039.591 ส679 2550 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 039.591 ส679 2550 (1). :

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ.2551 = Statistical yearbook Thailand 2008 (special edition) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: อ 315.93 ส691ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Other title: Statistical yearbook Thailand 2008 (special edition)..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 4594 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 315.93 ส691ร 2551 (1).

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี 2548 - 2549 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: อ 370.0728 ส691ป 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 370.0728 ส691ป 2551 (1). :