Refine your search

Your search returned 35 results from 110774 records.

21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใตกล้าหาญ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 923.6593 ย383 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 923.6593 ย383 2548 (1).

ประเทศไทยกับสันติภาพโลก / ประเวศ วะสี

by ประเวศ วะสี | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 327.172 ป384ป 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 327.172 ป384ป 2545 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545-2547 / โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, เกศริน เตียวสกุล, สุนี ไชยรส.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส [บรรณาธิการ.] | เกศริน เตียวสกุล [บรรณาธิการ.] | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2549 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2548 / โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, เกศริน เตียวสกุล, สุนี ไชยรส.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส [บรรณาธิการ.] | เกศริน เตียวสกุล [บรรณาธิการ.] | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2549 (1).

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำขอของประธานสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา : กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, วารุณี เจนาคม.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | วารุณี เจนาคม | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ค 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Other title: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา. | กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ค 2549 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิทางสังคม และอื่นๆ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิชุมชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิในกระบวนการยุติธรรม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

ประสบการณ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ผลัดถิ่นภายในประเทศ / ผู้เขียน, พจนาถ อินทรมานนท์, สกาวเดือน บุญงาม, สุภินันทชัย แซ่ลี.

by พจนาถ อินทรมานนท์ | สกาวเดือน บุญงาม | สุภินันทชัย แซ่ลี.

Call number: 305.89591 พ173ป 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.89591 พ173ป 2551 (1).

สารคดี "วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน" แผ่นที่ 1 [Electronic Resource] / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [255-?]Other title: สารคดีวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน | วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0492 (1).

เสียงจากประชาชน การต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีร้องเรียน 2545-2550 : และบทเรียนการตวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า / สุนี ไชยรส และศยามล ไกยูรวงศ์, บรรณาธิการ.

by สุนี ไชยรส | ศยามล ไกยูรวงศ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 323.46 ส948 2551 (1). :

Human guide : รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน แผ่นที่ 1 [Electronic Resource] / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2555?]Other title: รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 1394 (1).

ศัพท์สิทธิมนุษยชน / วิชัย ศรีรัตน์, ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุลและทศพล ทรรศนกุลพันธ์

by วิชัย ศรีรัตน์ | ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ | ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: อ 323.03 ว542ศ 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Call number: อ 323.03 ว542ศ 2555 (1), สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 323.03 ว542ศ 2555 (1).

ประมวลศัพท์และความรู้สิทธิมนุษยชน. เล่ม 2 : ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา / วิชัย ศรีรัตน์...[และคนอื่นๆ]

by วิชัย ศรีรัตน์ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: อ 323.03 ว542ศ 2556 Material type: Book Book; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556Other title: ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 323.03 ว542ศ 2556 (2). :

สารคดี "วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน" แผ่นที่ 2 [Electronic Resource] / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [255-?]Other title: สารคดีวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน | วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 0493 (1).

Human guide : รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน แผ่นที่ 2 [Electronic Resource] / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2555?]Other title: รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 1395 (1).

Human guide : รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน แผ่นที่ 3 [Electronic Resource] / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2555?]Other title: รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 1396 (1).

Human guide : รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน แผ่นที่ 4 [Electronic Resource] / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2555?]Other title: รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: DVD 1397 (1).

ละครวิทยุเพื่อสิทธิมนุษยชน : ฤาจะสิ้นแสงสูรย์ [Electronic Resource] / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2555?]Other title: ฤาจะสิ้นแสงสูรย์.Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Call number: DVD 1106 (1).

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน / วิชัย ศรีรัตน์...[และคนอื่นๆ]

by วิชัย ศรีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง)Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556Other title: การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 4226 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 323 ร451 2556 (1).