Refine your search

Your search returned 19 results from 110717 records.

กรณีศึกษา : การละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 331.8 ค121 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 331.8 ค121 2548 (1).

21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใตกล้าหาญ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 923.6593 ย383 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 923.6593 ย383 2548 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545-2547 / โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, เกศริน เตียวสกุล, สุนี ไชยรส.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส [บรรณาธิการ.] | เกศริน เตียวสกุล [บรรณาธิการ.] | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2549 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2548 / โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, เกศริน เตียวสกุล, สุนี ไชยรส.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส [บรรณาธิการ.] | เกศริน เตียวสกุล [บรรณาธิการ.] | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2549 (1).

การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรของชุมชนกรณีโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน / ผู้เขียน, สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์.

by สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ | ดาวัลย์ จันทรหัสดี.

Call number: 333.911 ส737ก 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.911 ส737ก 2550 (1).

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำขอของประธานสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา : กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, วารุณี เจนาคม.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | วารุณี เจนาคม | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ค 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Other title: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา. | กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ค 2549 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิทางสังคม และอื่นๆ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิชุมชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิในกระบวนการยุติธรรม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

ประสบการณ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ผลัดถิ่นภายในประเทศ / ผู้เขียน, พจนาถ อินทรมานนท์, สกาวเดือน บุญงาม, สุภินันทชัย แซ่ลี.

by พจนาถ อินทรมานนท์ | สกาวเดือน บุญงาม | สุภินันทชัย แซ่ลี.

Call number: 305.89591 พ173ป 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.89591 พ173ป 2551 (1).

เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ / เสน่ห์ จามริก

by เสน่ห์ จามริก.

Call number: 330.9593 ส898ศ 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ส898ศ 2550 (1).

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน / วิชัย ศรีรัตน์...[และคนอื่นๆ]

by วิชัย ศรีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง)Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556Other title: การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: CD 4226 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 323 ร451 2556 (1).

รายงานการศึกษา เรื่อง โทษประหารชีวิตในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 364.66 ส691ร 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 364.66 ส691ร 2557 (2).

รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต = Promotion of Chinese students from people's republic of China to enroll at Suan Dusit Rajabhat University / กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์...[และคนอื่นๆ]

by กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557Other title: แนวทางการส่งเสริมนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | Promotion of Chinese students from people's republic of China to enroll at Suan Dusit Rajabhat University.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378 ร451 2557 (1). :

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน / กชามาศ ฐาปนโสภณ

by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 333.31 ก112ก 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.31 ก112ก 2558 (2).

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดปรับปรุงตำแหน่งของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 610.69 ก469 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 610.69 ก469 2558 (2).

เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ / อังคณา สังข์ทอง, ชุลีพร เดชขำ, รุจาภา อำไพรัตน์ ; ที่ปรึกษา, ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, จันทิมา ธนาสว่างกุล, สุรพงษ์ กองจันทึก, มาโนช นามเดช, วารุณี เจนาคม, สาโรช โชติพันธุ์, อัจฉรา ฉายากุล

by ชุลีพร เดชขำ | รุจาภา อำไพรัตน์.

Call number: 297 ส931 2559 Material type: Music Music; Literary form: Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559Other title: Freedom of religion, freedom to manifest religious belief by worship and practice religious principles and the discrimination against muslim women who wear the hijab.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 297 ส931 2559 (2).

โทษประหารชีวิต และหลักสิทธิมนุษยชน / อังคณา สังข์ทอง...[และคนอื่นๆ]

by อังคณา สังข์ทอง.

Call number: 364.66 ท879 2559 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 364.66 ท879 2559 (1).

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.083 ป525 2560 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.083 ป525 2560 (2).