Refine your search

Your search returned 34 results from 110692 records.

ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน : กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย - มาเลเซีย / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 323 ค121ผ 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 323 ค121ผ 2546 (1).

สิทธิชุมชนในทรัพยากรชีววิทยาและภูมิปัญญาท้องถิ่น / วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ...[และคนอื่นๆ]

by วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 333.953 ส721 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.953 ส721 2548 (1).

กรณีศึกษา : การจัดการความขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / รัชดา ฉายสวัสดิ์

by รัชดา ฉายสวัสดิ์ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 333.72 ร331ก 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.72 ร331ก 2548 (1).

กรณีศึกษา : การละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 331.8 ค121 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 331.8 ค121 2548 (1).

21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใตกล้าหาญ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 923.6593 ย383 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 923.6593 ย383 2548 (1).

ประเทศไทยกับสันติภาพโลก / ประเวศ วะสี

by ประเวศ วะสี | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 327.172 ป384ป 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 327.172 ป384ป 2545 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545-2547 / โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, เกศริน เตียวสกุล, สุนี ไชยรส.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส [บรรณาธิการ.] | เกศริน เตียวสกุล [บรรณาธิการ.] | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2549 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2548 / โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, เกศริน เตียวสกุล, สุนี ไชยรส.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส [บรรณาธิการ.] | เกศริน เตียวสกุล [บรรณาธิการ.] | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2549 (1).

การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรของชุมชนกรณีโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน / ผู้เขียน, สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์.

by สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ | ดาวัลย์ จันทรหัสดี.

Call number: 333.911 ส737ก 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.911 ส737ก 2550 (1).

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำขอของประธานสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา : กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, วารุณี เจนาคม.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | วารุณี เจนาคม | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ค 2549 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Other title: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา. | กรณีความรุนแรงอันเนื่องมาจากโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ค 2549 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิทางสังคม และอื่นๆ / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิชุมชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิในกระบวนการยุติธรรม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; บรรณาธิการ, สุนี ไชยรส, เกศริน เตียวสกุล.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สุนี ไชยรส | เกศริน เตียวสกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 342.085 ค123ร 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 342.085 ค123ร 2551 (1).

ประสบการณ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ผลัดถิ่นภายในประเทศ / ผู้เขียน, พจนาถ อินทรมานนท์, สกาวเดือน บุญงาม, สุภินันทชัย แซ่ลี.

by พจนาถ อินทรมานนท์ | สกาวเดือน บุญงาม | สุภินันทชัย แซ่ลี.

Call number: 305.89591 พ173ป 2551 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 305.89591 พ173ป 2551 (1).

เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ / เสน่ห์ จามริก

by เสน่ห์ จามริก.

Call number: 330.9593 ส898ศ 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 330.9593 ส898ศ 2550 (1).

ศัพท์สิทธิมนุษยชน / วิชัย ศรีรัตน์, ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุลและทศพล ทรรศนกุลพันธ์

by วิชัย ศรีรัตน์ | ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ | ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: อ 323.03 ว542ศ 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555Availability: Items available for loan: ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Call number: อ 323.03 ว542ศ 2555 (1), สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: อ 323.03 ว542ศ 2555 (1).

รายงานการศึกษา เรื่อง โทษประหารชีวิตในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 364.66 ส691ร 2557 Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 364.66 ส691ร 2557 (2).

รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต = Promotion of Chinese students from people's republic of China to enroll at Suan Dusit Rajabhat University / กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์...[และคนอื่นๆ]

by กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557Other title: แนวทางการส่งเสริมนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | Promotion of Chinese students from people's republic of China to enroll at Suan Dusit Rajabhat University.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378 ร451 2557 (1). :

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน / กชามาศ ฐาปนโสภณ

by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 333.31 ก112ก 2558 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center)Call number: 333.31 ก112ก 2558 (2).