Refine your search

Your search returned 54 results from 112914 records.

การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์ / พระยาอนุมานราชธน.

by อนุมานราชธน, พระยา.

Call number: 895.9109 อ197ก 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 895.9109 อ197ก 2546 (2).

สุนทรียภาพในภาษาไทย / ดวงมน จิตร์จำนงค์

by ดวงมน จิตร์จำนงค์.

Call number: 807.93 ด218ส 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2541Availability: No items available : Checked out (1).

สุนทรียภาพในภาษาไทย / ดวงมน จิตร์จำนงค์.

by ดวงมน จิตร์จำนงค์.

Call number: 801.93 ด218ส 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 801.93 ด218ส 2536 (1).

ทฤษฎีเบื้องต้นแห่งวรรณคดี / เจตนา นาควัชระ.

by เจตนา นาควัชระ.

Call number: 801.95 จ697ท 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 801.95 จ697ท 2542 (2).

กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / สุมาลี วีระวงศ์...[และคนอื่นๆ].

by สุมาลี วีระวงศ์ | เจตนา นาควัชระ | ชมัยภร แสงกระจ่าง.

Call number: 895.911009 ก326 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 895.911009 ก326 2544 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: 895.911009 ก326 2544 (1).

บันทึกของพ่อ / ทวี วรคุณ.

by ทวี วรคุณ.

Call number: 895.914 ท187บ 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 895.914 ท187บ 2537 (1).

ไทบ้านดูดาว / นิพัทธ์ เพ็งแก้ว.

by นิพัทธ์ เพ็งแก้ว.

Call number: 523.8 น618ท 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 523.8 น618ท 2543 (1).

ร้อยแก้วแนวใหม่ของไทย พ.ศ. 2417-2453 / สุมาลี วีระวงศ์, บรรณาธิการ

by สุมาลี วีระวงศ์.

Call number: 895.9130109 ร192 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 895.9130109 ร192 2547 (2).

พลังที่พุ่งผ่านชีวิต : รากฐานความคิดและวิถีทางการประพันธ์วรรณกรรมสำหรับผู้เริ่มต้น / จรูญพร ปรปักษณ์ประลัย.

by จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.

Call number: 808.3 จ178พ 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 808.3 จ178พ 2546 (2).

กวีนิพนธ์อเมริกันบทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / นิตยา มาศะวิสุทธิ์...[และคนอืนๆ]

by นิตยา มาศะวิสุทธิ์.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 811.52 ก326 2545 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 811.52 ก326 2545 (2).

ฉลอง 200 ปี พระเจ้ากรุงสยาม / ส. ศิวรักษ์.

by ส.ศิวรักษ์.

Call number: 959.3 ส111ฉ 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 959.3 ส111ฉ 2547 (2).

ทะเลปัญญา / ธเนศ เวศร์ภาดา.

by ธเนศ เวศร์ภาดา.

Call number: 809 ธ285ท 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 809 ธ285ท 2543 (1). Checked out (1).

พระราชากับพระราชินี / รพินทรนาถ ฐากูร ; ส.ศิวรักษ์, แปล

by รพินทรนาถ ฐากูร | ส.ศิวรักษ์.

Call number: 891.4 ร144พ 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 891.4 ร144พ 2537 (1).

การวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย / จิตร ภูมิศักดิ์

by จิตร ภูมิศักดิ์.

Call number: 895.9109 จ433บ 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ; ศยาม, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 895.9109 จ433บ 2537 (1).

ปณิธานกวี / อังคาร กัลยาณพงศ์

by อังคาร กัลยาณพงศ์.

Call number: 895.911 อ493ป 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 895.911 อ493ป 2547 (1).

พบถิ่นอินเดีย = The discovery of India / ยวาหระลาลเนห์รู, [ขียน]; กรุณา กุศลาสัย, แปล

by เนห์รู, ยวาหระลาล | กรุณา กุศลาสัย.

Call number: 954 น793พ 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 954 น793พ 2537 (3). Checked out (1).

สวยด้วยใจ / วิธาน ฐานะวุฑฒ์

by วิธาน ฐานะวุฑฒ์.

Call number: 617.95 ว612ส 2548 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 617.95 ว612ส 2548 (2).

หกรอบ ส.ศ.ษ. / ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช, รวบรวม แปล

by ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช.

Call number: 928.95911 ห111 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 928.95911 ห111 2548 (2).

ฟื้นความหลัง. เล่ม 1 ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2547 / เสฐียรโกเศศ

by เสฐียรโกเศศ.

Call number: 928.95911 ส893ฟ 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 928.95911 ส893ฟ 2547 (2).

ฟื้นความหลัง เล่ม 2 ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2547 / เสฐียรโกเศศ

by เสฐียรโกเศศ.

Call number: 928.95911 ส893ฟ 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 928.95911 ส893ฟ 2547 (2).