Refine your search

Your search returned 25 results from 112912 records.

กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน (กฎหมายอาญา) / คณะกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย สำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

by คณะกรรมการโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย | สภาทนายความ. คณะกรรมการโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย.

Call number: 340 ค121ก 2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] คณะกรรมการ, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 340 ค121ก 2537 (1).

คู่มือการสัมมนาหลักสูตร "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต" / โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์.

Call number: 353.46 ค695 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 353.46 ค695 2544 (2).

รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง : บทเรียนจากรัฐธรรมนูญต่างประเทศต่อการปฏิรูปการเมือง / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทเรียนจากรัฐธรรมนูญต่างประเทศต่อการปฏิรูปการเมืองไทย (2542 : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ).

Call number: 320.9593 ก525ร 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2540Other title: บทเรียนจากรัฐธรรมนูญต่างประเทศต่อการปฏิรูปการเมืองไทย..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 320.9593 ก525ร 2540 (1).

การปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ : รายงาน / โดยคณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 379.593 ก615ส 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ก615ส 2542 (1).

คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี ... / โดย คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

by คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร.

Call number: 342.0662 ค382ค 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 342.0662 ค382ค 2546 (1).

พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านภาษาไทย : การอภิปรายทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2543 / คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาฯ

by การอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เรื่อง พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านภาษาไทย (2543 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย.

Call number: 495.91 ก451พ 2543 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 495.91 ก451พ 2543 (2).

สามทศวรรษมหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

by มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Call number: 378.01 ม246ส 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.01 ม246ส 2544 (2).

เอกสารบทความการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการวิจัยทางมนุษยศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ / จัดทำโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 303.4 ค123อ 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปราจีนบุรี : คณะกรรมการ, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 303.4 ค123อ 2547 (2).

การปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ / คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา

by คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา.

Call number: 379.593 ค123ร 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ค123ร 2542 (3).

การปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ / คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา

by คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา.

Call number: 379.593 ค121ร 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 379.593 ค121ร 2542 (1).

รายงานสรุปและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ / คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

by คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

Call number: 330.9593 ค121ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 330.9593 ค121ร 2546 (1).

รายงานผลการศึกษากรณีอันพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัทห้างร้านหรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของ ปรส. / คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

by คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

Call number: 336.02593 ค121ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 336.02593 ค121ร 2546 (1).

รายงานผลการศึกษาโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการรณ์ทางเศรษฐกิจ / คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

by คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

Call number: 330.9593 ค121ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 330.9593 ค121ร 2546 (1).

รายงานผลการศึกษาการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ / คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

by คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

Call number: 343.03 ค121ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 343.03 ค121ร 2546 (1).

รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) / คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

by คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

Call number: 332.3 ค121ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 332.3 ค121ร 2546 (1).

รายงานผลการศึกษาโครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์ และนโยบายหาผู้ลงทุนใหม่ / คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

by คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

Call number: 332.12 ค121ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 332.12 ค121ร 2546 (1).

รายงานผลการศึกษากระบวนการและวิธีการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน / คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

by คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

Call number: 332.2 ค121ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 332.2 ค121ร 2546 (1).

รายงานผลการศึกษากระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) / คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

by คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

Call number: 332.2 ค121ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 332.2 ค121ร 2546 (1).

รายงานผลการศึกษาการโอนหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะ / คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

by คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

Call number: 336.34 ค121ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 336.34 ค121ร 2546 (1).

รายงานผลการศึกษาการสั่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่ง ปิดทำการถาวร / คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

by คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.

Call number: 332.2 ค121ร 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 332.2 ค121ร 2546 (1).