Refine your search

Your search returned 345 results from 113642 records.

ข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.1 ส691ข 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.1 ส691ข 2547 (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพการณ์และฐานข้อมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.19 ร451 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.19 ร451 2547 (2).

รายงาน คุณลักษณะสำคัญที่พึงประสงค์ของคนไทยตามแต่ละช่วงวัย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 370.112 ส691รค 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.112 ส691รค 2546 (1).

สถิตินิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา รายอายุปีการศึกษา 2543 - 2544 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 378.1 ส183 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.1 ส183 2546 (1).

สรุปรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบตามพระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.71 ส691ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แคนดิด มีเดีย, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2547 (1).

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.71 ส691ร 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แคนดิด มีเดีย, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2547 (1).

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.71 ส691ร 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แคนดิด มีเดีย, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2547 (1).

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.71 ส691ร 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฮาซัน พริ้นติ้ง, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2547 (1).

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.71 ส691ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ดับบลิว-เจ พร็อพเพอตี้, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2547 (1).

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.71 ส691ร 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฮาซัน พริ้นติ้ง, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2547 (1).

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามสาระารเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย/ กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.71 ส691ร 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ดับบลิว เจ พร็อพเพอตี้, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2547 (1).

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.71 ส691ร 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ดับบลิว เจ พร็อพเพอตี้, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2547 (1).

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.71 ส691ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แคนดิด มีเดีย, 2547Other title: รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ (ตามพระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542).Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2547 (1).

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 370.71 ส691ร 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ดับบลิว เจ พร็อพเพอตี้, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 370.71 ส691ร 2547 (1).

คู่มือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / สำอาง หิรัญบูรณะ...[และคนอื่นๆ], ผู้วิจัย.

by สำอาง หิรัญบูรณะ | สำอาง หิรัญบูรณะ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Call number: 371.95 ค695 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.95 ค695 2546 (1).

บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : กรณีตัวอย่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.04 ส691บ 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.04 ส691บ 2547 (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ = Management innovation in higher education / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : 2546Other title: รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ | Management innovation in higher education.Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 378.1 ส691ร 2546 (1). :

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 378.106 ส691ข 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.106 ส691ข 2547 (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง : การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 378.106 ส691ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547Other title: การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.106 ส691ร 2547 (2).

การประชุมสัมมนาระดมความคิด เรื่อง : ระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม่ = Income continqent loan : ICL / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 378.106 ส691ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการภาการศึกษา, 2547Other title: ระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม่. | Income continqent loan : ICL..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.106 ส691ร 2547 (3).