Refine your search

Your search returned 113 results from 112896 records.

สถานภาพและคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา : ช่วงปีการศึกษา 2544 - 2545 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.2 ส691ส 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.2 ส691ส 2546 (2).

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 2546 = 2003 education criteria for performance excellence / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.107 ส691ก 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546Other title: 2003 education criteria for performance excellence.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.107 ส691ก 2546 (1).

ประสิทธิผลของคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลภาคตะวันอกเฉียงเหนือของประเทศไทย = The effectiveness of people with AIDS care hand book for sub district personnel in northest of Thailand / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 616.9592 จ678 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [ม.ป.ป.]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 616.9592 จ678 2544 (2).

สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

Call number: 616.9792 ส357 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 616.9792 ส357 2547 (1).

by การประชุมสัมมนา เรื่อง เครือข่ายนิสิตนักศึกษารณรงค์ลดอุบัติภัยบนถนนน (2547 : กรุงเทพมหานคร) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 388.312 ก525ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 388.312 ก525ร 2547 (4).

รายงานการวิจัยประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ370.11 ส691ร 2547 (2). :

รายงานการวิจัย เรื่อง : ประเมินชุดวิชาโครงการพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารประจำการให้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Other title: ประเมินชุดวิชาโครงการพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารประจำการให้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ371.11 ส691ร 2547 (2). :

สถานภาพและคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา : ช่วงปีการศึกษา 2545 - 2546 สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.2 ส691ส 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.2 ส691ส 2547 (2).

ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.1057 ส691ข 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [25--]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.1057 ส691ข 2547 (1).

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 677.028 ร451 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547Other title: โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900Call number: 677.028 ร451 2547 (1).

คู่มือการดำเนินงานตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 371.1 ค695 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2547?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.1 ค695 (2).

สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง : การพัฒนานิสิตนักศึกษา : แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตทางสังคมที่มีผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการการศึกษา.

Call number: 378.16 ส691ส 2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546Other title: การพัฒนานิสิตนักศึกษา : แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตทางสังคมที่มีผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.16 ส691ส 2546 (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง : การศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ378.1 ร451 2547 (1). :

รายงานการสัมมนาการส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศมาศึกษาแลทำการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by การสัมมนาการส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศมาศึกษาแลทำการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทย ( 2547, กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

Call number: 378.15 ส691ร 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.15 ส691ร 2547 (1).

รายงานการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ378.593 ส691ร 2545 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [25--]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ378.593 ส691ร 2545 (1). :

คู่มือการกำหนดตำแหน่งแระดับชำนาญการเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษและชำนาญการพิเศษของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.593021 ค695 2547 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.593021 ค695 2547 (2).

แม่ครูของแผ่นดิน / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: อ 923.1593 ส691ม 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: อ 923.1593 ส691ม 2547 (1). :

การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย / โดย กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.94 ก318ก 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา , 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 378.94 ก318ก 2547 (4).

รายงานการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต : แหล่งเรียนรู้กฎหมายเพื่อปวงชน ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / พรทิพย์ วรกุล ... [และคนอื่นๆ].

by พรทิพย์ วรกุล | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ศูนย์วิทยบริการ.

Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการ (Center) Not For LoanCall number: วจ 027.7593 ร451 2547 (1). :

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบหอพักในสถาบันอุดมศึกษา / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบหอพักในสถาบันอุดมศึกษา (2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

Call number: 371.625 น928น 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400Call number: 371.625 น928น 2548 (2).